Terug naar overzicht

Werkt uw werknemer niet mee aan zijn re-integratie?

Recent stond bij de rechtbank Noord-Holland de vraag centraal of een zieke werknemer genoeg deed aan zijn re-integratie(verplichting). De werkgever (Action) vond van niet en heeft de loonbetaling daarom stopgezet. De werknemer was het hiermee niet eens en vorderde in een kort geding procedure doorbetaling van zijn loon.

Arbeidsongeschiktheid

Een werknemer die zich ziek meldt, hoeft niet arbeidsongeschikt te zijn. Er is pas sprake van arbeidsongeschikt als een werknemer door ziekte zijn eigen werk niet kan uitvoeren. Dit laat zich het best uitleggen aan de hand van een sprekend voorbeeld. Zo zal een nieuwslezer die zijn stem kwijt is (waarschijnlijk) wel arbeidsongeschikt zijn, terwijl een productiemedewerker met eenzelfde euvel niet arbeidsongeschikt kan zijn. Om die reden is het van belang om de klachten bij ziekte af te zetten tegen de bedongen arbeid. Het is een bedrijfsarts om dit te beoordelen.

Re-integratie

Als een werknemer arbeidsongeschikt is, moet een werkgever het loon doorbetalen. Een werkgever moet voorts al het mogelijke doen om ervoor te zorgen dat de werknemer zijn werk weer gaat hervatten, dan wel passend werk gaat verrichten. Het initiatief ligt daarmee bij de werkgever. Een werknemer heeft daarentegen op zijn beurt de verplichting om actief mee te werken aan zijn eigen re-integratie.

Arbeidsconflict

Terug naar de casus. De bedrijfsarts van de werknemer had geconcludeerd dat de werknemer ziek is door werk gerelateerde factoren en stelde vast dat sprake is van een arbeidsconflict. In de praktijk komt dit met grote regelmaat voor. De bedrijfsarts adviseert dan om (eventueel met behulp van een naaste of onafhankelijke partij) in gesprek te gaan om de werk gerelateerde oorzaken te bespreken en waar mogelijk het achterliggende conflict op te lossen. Action heeft vervolgens de betreffende werknemer uitgenodigd voor mediation, maar die weigerde hieraan mee te werken. Voor Action is dit reden geweest om een loonstop door te voeren.

Redelijk voorschrift

De rechter heeft het verzoek van de werknemer tot doorbetaling van het loon afgewezen. Volgens de rechter moest de werknemer meewerken aan een redelijk voorschrift van de werkgever. Aangezien de bedrijfsarts mediation heeft geadviseerd, kon in redelijkheid van de werknemer worden verlangd dat hij hieraan zou meewerken. Door dit niet te doen, bestond er voor deze werknemer geen recht (meer) op doorbetaling van zijn loon.

Laat u juridisch adviseren

Heeft u een werknemer die niet meewerkt aan zijn re-integratie? Of werkt uw werkgever uw re-integratie (vooral) tegen? Ons kantoor kan u bijstaan om de juiste stappen te zetten in dit proces. Voor eventuele vragen hieronder kunt u contact opnemen met één van onze advocaten.