Ontbinding overeenkomst / vernietiging

Ontbinding overeenkomst

Als de andere partij zijn afspraken niet nakomt, schiet hij tekort in het nakomen van de overeenkomst en heeft u al snel het recht om de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden (beëindigen). Bijna iedere tekortkoming kan namelijk leiden tot ontbinding van de overeenkomst. Van belang is wel dat de ander de afspraak tijdelijk of helemaal niet meer kan nakomen of dat hij ‘in verzuim’ is. De ander is in verzuim als hij een bepaalde termijn heeft overschreden of hij zelf aangeeft of uit zijn handeling/mededeling blijkt dat hij niet of niet op tijd zijn afspraken zal nakomen.  Ook kan uit de overeenkomst of algemene voorwaarden blijken of en wanneer er een mogelijkheid is tot ontbinding van de overeenkomst.

Ontbinden is juridisch vaak de gemakkelijkste weg om van de overeenkomst af te komen, omdat u niet hoeft aan te tonen dat het ook de schuld is van de ander of het voor zijn risico komt dat hij de afspraak niet is nagekomen. Ontbinding is alleen niet altijd de beste weg, omdat als de overeenkomst is ontbonden, het een en ander moet worden teruggedraaid. Een voorbeeld:

Als u een kast heeft verkocht en geleverd aan Kees en Kees betaalt de rekening niet, dan zou u de overeenkomst kunnen ontbinden. Kees moet dan de kast teruggeven en u heeft niet langer recht op betaling van de kast. Maar als u het helemaal niet ziet zitten om die kast terug te krijgen, is ontbinding niet de juiste weg. Gelukkig geeft de wet ook andere mogelijkheden (zie: niet nakomen overeenkomst en wanprestatie).

Vernietigen overeenkomst

Het komt wel eens voor dat iemand een overeenkomst heeft gesloten, terwijl diegene dat eigenlijk niet wilde. Nog vaker komt het voor dat iemand het op het moment van het sluiten van de overeenkomst wel wilde, maar er achteraf achter komt dat die ‘wil’ beïnvloed is, bijvoorbeeld door bedreiging, bedrog, dwaling of misbruik van omstandigheden. Als er sprake is van een van deze gronden, kan de overeenkomst worden vernietigd. Vernietiging betekent dat de overeenkomst nooit heeft bestaan. Als u op grond van de overeenkomst geld heeft betaald, moet dat geld door de ander worden terugbetaald.

Wilt u weten wat u in uw specifieke geval het beste kunt doen? Neem gerust contact met ons op.

Specialisten: