Uitkering
Specialisme > Ziektewet > Toename van arbeidsongeschiktheid

Toename van arbeidsongeschiktheid

Bij een toename arbeidsongeschiktheid kan het recht op een WIA-uitkering herleven. Deze toename moet optreden binnen 5 jaar na de dag dat het recht op een uitkering is geëindigd. Daarnaast moest de gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid voortkomen uit dezelfde oorzaak.

Jurisprudentie

Een verzekeringsarts moet beoordelen of de toegenomen medische beperkingen voortkomen uit dezelfde ziekteoorzaak. Bestaat hier twijfel over? Volgens vaste rechtspraak van de Raad dient buiten twijfel te staan dat de toegenomen arbeidsongeschiktheid voortvloeit uit een andere ziekteoorzaak. Daarbij rust de bewijslast in beginsel op degene die stelt dat er geen causaal verband is (het UWV).

Behandelend sector

Informatie uit de behandelend sector is in soort zaken van essentieel belang. Ook de verzekeringsartsen dienen dit mee te nemen bij de beoordeling, en zo nodig contact met de betreffende specialist op te nemen. Dit om te beoordelen of de toename van ziekte leidt tot verdergaande beperkingen in de Functionele Mogelijkheden Lijst (FML).

FML

Een verzekeringsarts heeft bij een eerdere FML de beperkingen in kaart gebracht. Er moet derhalve sprake zijn van een toename van beperkingen. Daarbij is het ook mogelijk dat een toename ertoe leidt dat beperkingen worden aangenomen in een rubriek waarin destijds geen beperkingen zijn aangenomen. Dit enkel als deze nieuwe beperkingen voortvloeien uit dezelfde ziekteoorzaak als de eerder vastgestelde beperkingen. Blijkt deze toename (in min of meerdere mate) uit de informatie van de behandelend sector,  dan is het aan het UWV om te motiveren waarom er al dan niet sprake is van toename van arbeidsongeschiktheid. Motiveert het UWV dit niet dan kan de rechter oordelen dat het bestreden besluit berust op een onzorgvuldige voorbereiding en gebrekkige motivering. Zeker als er twijfel bestaat of de toename uit een andere ziekteoorzaak is.

Arbeidsdeskundige

Voor zover het UWV wordt opgedragen de gebreken in het bestreden besluit te herstellen, dient met de toename van beperkingen rekening te worden gehouden in de FML. Daarna dient een arbeidskundige beoordeling plaatsvinden. Het resultaat van deze beoordelingen zal moeten uitmonden in een nieuwe beslissing op bezwaar.

Contact

Heeft u een afwijzend besluit van het UWV? Claimt u een toename van klachten? Wij kijken graag of wij u kunnen helpen bij het maken van bezwaar of het instellen van beroep. Neem vrijblijvend contact op met een van onze specialisten.