Uitkering
Specialisme > Ziektewet

Ziektewet

Een aanvraag voor een Ziektewet uitkering moet worden ingediend bij het UWV.  Vaak wordt ziekengeld en de loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte door elkaar gehaald. Gedurende de eerste 2 jaar van arbeidsongeschiktheid dient een werkgever het loon door te betalen. Eindigt een contract voor bepaalde tijd tijdens ziekte, dan treedt een werknemer ziek uit dienst. In zo’n geval dient een aanvraag voor een Ziektwet uitkering te worden ingediend bij het UWV. In dit artikel leest u wat u kunt doen indien het UWV uw Ziektewet uitkering heeft afgewezen (of heeft stopgezet). Als u het daarmee niet eens bent, kunt u bezwaar maken. Wij kunnen u daarbij helpen. Het is raadzaam om een gespecialiseerde advocaat in te schakelen, zodat de kans dat uw bezwaar gegrond zal worden verklaard een stuk groter is.

Voorwaarden Ziektewet

Ingevolge artikel 19 Ziektewet heeft een verzekerde bij ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte recht op ziekengeld overeenkomstig het bij of krachtens deze wet bepaalde. Een verzekeringsarts beoordeelt of de werknemer ongeschikt is tot het verrichten van ‘zijn arbeid’. Hiermee wordt de bedongen arbeid bedoeld, dus de functie die het laatst werd verricht.

Eerstejaars Ziektewetbeoordeling

In het kader van de eerstejaars Ziektewetbeoordeling bekijkt het UWV of een verzekerde meer dan 65% kan verdienen van het loon dat hij verdiende voordat hij ziek werd. Meer hierover leest u in dit artikel.

Bezwaarprocedure / beroepsprocedure

Indien het UWV besluit om uw Ziektewet uitkering te korten of stop te zetten, dient u eerst bij het UWV bezwaar te maken. Wij kunnen u helpen bij het maken van een bezwaarschrift en u tijdens de mondelinge behandeling van het bezwaar namens u het woord doen. Indien u wellicht zelf bezwaar heeft ingediend (en dit is ongegrond verklaard) dan staat beroep bij de rechtbank open. Ook hierbij kunnen wij u bijstaan. Zowel bij het opstellen van een beroepschrift als juridische bijstand tijdens de mondelinge behandeling op de rechtbank.