Uitkering
Specialisme > WIA > WGA-uitkering

WGA-uitkering

Is uw WIA-uitkering afgewezen? Als u het hiermee niet eens bent, dient u (binnen 6 weken) bezwaar te maken. In dit artikel leest u meer over over de WIA-uitkering, in het bijzonder een WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Op een WGA-uitkering heeft iemand recht op als:

  • een verzekerde 2 jaar of langer arbeidsongeschikt is, en (in de toekomst) weer (meer) kan werken, en;
  • de verzekerde met dat werk 65% of minder van uw oude loon kunt verdienen,

Hoe wordt bepaald of u weer kunt werken? En zo ja, of u minder dan 65% van uw oude loon kunt verdienen?

Verzekeringsarts

In het kader van een WIA-beoordeling wordt u uitgenodigd door een verzekeringsarts. De verzekeringsarts stelt vast wat uw beperkingen zijn. Deze beperkingen worden vastgelegd in een Functionele Mogelijkheden Lijst. In deze lijst wordt simpel gezegd in kaart gebracht wat uw beperkingen zijn. Aan de hand hiervan wordt uw belastbaarheid bepaald. Wij constateren dat niet alle beperkingen correct worden ingevuld, waardoor er een grote belastbaarheid ontstaat. Dit betekent betere kansen om te werken, met een lager arbeidsongeschiktheidspercentage als gevolg.

Arbeidsdeskundige

Deze FML wordt vervolgens door een de arbeidsdeskundige gebruikt om (theoretische) functies te vinden die binnen uw belastbaarheid vallen. Het UWV gaat ervan uit dat u deze (geduide) functies kunt verrichten. Op basis daarvan berekent de arbeidsdeskundige het arbeidsongeschiktheidspercentage. Voor de berekening van het arbeidsongeschiktheidspercentage wordt de volgende formule gehanteerd:

(maatmanloon – restverdiencapaciteit) / maatmanloon * 100% = arbeidsongeschiktheidspercentage

Het maatmanloon is het loon wat een verzekerde verdiende op de laatste dag voordat hij arbeidsongeschikt werd. De restverdiencapaciteit is het bedrag waarvan de arbeidsdeskundige van het UWV heeft beoordeeld dat een verzekerde nog zou kunnen verdienen in andere functies (geduide functies). Het percentage is dus een weergave van het verlies aan inkomen. Anders gezegd: wat is het inkomensverschil tussen het loon dat een verzekerde dat hij verdiende voordat hij ziek werd en het loon dat hij (theoretisch) zou kunnen verdienen met de vastgestelde beperkingen. De uitkomst van bovenstaande berekening is het arbeidsongeschiktheidspercentage. Is dit meer dan 35% dan komt u in aanmerking voor een WGA-uitkering.

Deugdelijk onderzoek

Veel cliënten geven aan dat zij zich niet gehoord voelen door het UWV. Er is niet goed gekeken naar hun klachten. Vanuit de behandelde sector wordt ook een heel ander beeld gegeven over de (on)mogelijkheden dan de verzekeringsarts. In onze praktijk zien wij geregeld voorbeelden, waaruit blijkt dat het UWV geen deugdelijk onderzoek verricht. Daarbij komt het tegenwoordig zelfs voor dat medische onderzoeken (in verband met corona) telefonisch gebeuren. Dit gebeurt, maar is (uiteraard) niet deugdelijk. Ook wordt er niet altijd contact opgenomen met de behandelende sector, terwijl dit gezien de klachten wel voor de hand ligt. Uit artikel 6 lid 1 en lid 6 Wet WIA volgt dat de beoordeling op een verzekeringsgeneeskundig en een arbeidskundig onderzoek dient te geschieden en daarbij zo veel mogelijk gebruik van wetenschappelijke inzichten gebruik dient te worden. Volgens vaste rechtspraak is raadpleging van de behandelend sector aangewezen in die gevallen waarin al een behandeling in gang is gezet of zal worden gezet, die een beduidend effect zal hebben op de mogelijkheden van een betrokkene tot het verrichten van arbeid, of als een betrokkene stelt dat de behandelend sector een beredeneerd afwijkend standpunt heeft over de beperkingen. Een verzekeringsgeneeskundig advies moet gebaseerd zijn op een zorgvuldig onderzoek en op inzichtelijke wijze tot stand zijn gekomen. Het dient te steunen op deugdelijke en objectieve gronden. Bij onvoldoende expertise dienen deskundigen te worden ingeschakeld. Een verzekeringsarts mag geen oordeel vellen over problemen buiten zijn kennisgebied.

Bezwaar- en beroepsprocedures

Indien u het niet eens bent met een besluit van het UWV kunt u daartegen bezwaar (en later beroep) instellen. Dit kan zijn omdat uw WGA-uitkering wordt afgewezen of omdat een te laag arbeidsongeschiktheidspercentage is vastgesteld. Dit moet binnen een termijn van 6 weken na het besluit. Ons kantoor kan u daarbij helpen. Aan het besluit zitten (naast medische) diverse juridische componenten. Het is van belang deze goed te belichten om de kans op succes te vergroten. Doordat wij veel van dit soort zaken behandelen, weten wij de pijnpunten te vinden in het – vaak zeer dikke – dossier van het UWV. Indien u een rechtsbijstandverzekering heeft, heeft u ook recht op een vrije advocaatkeuze. In dat geval hoeft u geen kosten te maken. Tevens werkt ons kantoor op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand (www.rvr.org).

Minder dan 35% arbeidsongeschikt?

Bent u minder dan 35% arbeidsongeschikt in de zin van de Wet Wia. Mogelijk kunt u dan herplaatst worden bij uw werkgever. In dit artikel leest u hier meer over.