Uitkering

WIA

Als u langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt bent, komt u mogelijk in aanmerking voor een WIA-uitkering.  Er zijn twee soorten WIA-uitkeringen: de IVA-uitkering en de WGA-uitkering. In dit artikel wordt nader ingegaan op een WIA-besluit van het UWV en hoe wij u kunnen bijstaan op het moment dat u het niet eens bent met een besluit.

Ziek uit dienst

Als u in dienst bent, ontvangt u in de 88e week een brief van het UWV over de aanvraag WIA. U moet dan binnen 4 weken de WIA-uitkering aanvragen bij UWV. Het UWV dient binnen 8 weken een beslissing hierop te nemen. In het besluit krijgt u te horen of u recht heeft op een WIA-uitkering en zo ja, wat de duur en hoogte daarvan is. Als het UWV uw WIA-uitkering afwijst (minder dan 35% arbeidsongeschikt), dan hoeft u zich hier niet zomaar bij neer te laten leggen. U kunt namelijk (binnen 6 weken) bezwaar maken tegen dit besluit. Dit moet schriftelijk en zou u zelf kunnen doen, maar het is veel verstandiger om u hierbij te laten bijstaan door een gespecialiseerde advocaat.

Beoordeling UWV

In eerste instantie beoordeelt een verzekeringsarts van het UWV uw medische gesteldheid. Vervolgens vindt een arbeidskundig onderzoek plaats waarbij een arbeidsdeskundige van het UWV vaststelt welke beroepen u theoretisch nog zou kunnen verrichten ondanks de door de verzekeringsarts geconstateerde beperkingen. Het middelste loon van deze functies vormt de restverdiencapaciteit. Op basis daarvan wordt uw arbeidsongeschiktheidspercentage berekend in de zin van de WIA. Indien u van mening bent dat u deze beroepen niet kunt verrichten vanwege uw beperkingen – en het arbeidsongeschikheidspercentage hierdoor niet klopt – dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

Veel gemaakte fouten UWV

Het UWV moet een deugdelijk onderzoek verrichten. Echter, vanwege de hoeveelheid aanvragen is de druk op het UWV heel groot. Daarnaast is er een te kort aan verzekeringsartsen. Hierdoor worden (vaak onbewust) fouten gemaakt. Als advocaat is het mijn taak om het volledige dossier bij het UWV op te vragen en te controleren of aan alle (juridische) vereisten is voldaan. Het komt veel voor dat een verzekeringsarts geen contact opneemt met de behandelende sector, terwijl het medisch dossier daartoe wel aanleiding geeft. Soms is de diagnose van de verzekerde zeer specialistisch. Of beïnvloeden bepaalde beperkingen elkaar (comorbiditeit). Een verzekeringsarts dient bij onvoldoende expertise een deskundige in te schakelen. Een verzekeringsarts mag namelijk geen oordeel vellen over problemen buiten zijn kennisgebied ligt.

Functionele mogelijkhedenlijst

De verzekeringsarts brengt de belastbaarheid van een verzekerde in kaart. Dit doet hij op basis van zijn eigen onderzoek en eventuele medische stukken uit de behandelende sector. Het is zijn taak om de beperkingen goed in kaart te brengen. De lijst waarin al deze beperkingen worden opgesomd heeft de Functionele Mogelijkheden Lijst (FML).

Arbeidsdeskundige

Een arbeidsdeskundige beoordeelt werk werk u nog zou kunnen doen. Hij doet dit op basis van de door de verzekeringsarts opgestelde FML. Hij zoekt werk dat een verzekerde ondanks de vastgestelde beperkingen kan verrichten. Indien er dus onjuistheden zitten in de FML, is de kans groot dat ook de functies die de arbeidsdeskundige duidt, niet kloppen.

Herbeoordeling WIA-uitkering

Steeds meer werkgevers in Nederland zijn eigenrisicodrager voor de WGA. Als eigenrisicodrager voor de WGA, draagt een werkgever zelf het risico voor de arbeidsongeschiktheid van haar (ex-)werknemers. Als een werkgever vermoedt dat de gezondheidssituatie van haar (ex-)werknemer is veranderd, kan een herbeoordeling worden aangevraagd bij het UWV. Dit kan leiden tot een verlaging van de WGA-uitkering dan wel het vervallen van zijn WGA-uitkering omdat de arbeidsongeschiktheidspercentage van de verzekerde beneden de 35% gedaald is. Het omgekeerde kan ook het geval zijn, in die zin dat de medische gesteldheid van de verzekerde is verergerd en hij in aanmerking komt voor een IVA-uitkering in plaats van een WGA-uitkering. Voor werkgevers is dit financieel gunstiger, omdat zij dan geen premies meer hoeven af te dragen. Daarnaast gelden voor de IVA-uitkering geen re-integratieprikkels en voor de WGA-uitkering wel. Ook bij een herbeoordeling kunt u bezwaar maken indien u het niet eens bent met het besluit van het UWV.

Rechtsbijstandverzekering 

Heeft u een rechtsbijstandverzekering? In dat geval heeft u recht op een vrije advocaatkeuze. Dit betekent dat u een gespecialiseerde advocaat kunt inschakelen en dat de kosten worden vergoed door uw rechtsbijstandverzekering.

Bezwaar UWV of beroep bij de rechtbank? Wij staan u graag bij!

Het is raadzaam om u bij de bezwaarprocedure of beroepsprocedure te laten bijstaan door een gespecialiseerde advocaat. Mr. Mitchell Bathoorn is op de hoogte van de wetten op dit gebied en kent de relevante jurisprudentie. Hij behandelt jaarlijks tientallen zaken op dit gebied en weet derhalve goed aan welke regels het UWV zich dient te houden.