Werk

Beroepsziekte

Waar letsel kan ontstaan door een incidentele gebeurtenis, kan dit daarnaast ook ontstaan door een langdurige blootstelling aan gevaarlijke stoffen of omstandigheden. Wanneer dit een direct gevolg is van (gebrekkige) werkomstandigheden wordt er gesproken van een beroepsziekte.

Praktijk

In de praktijk speelt veelvuldig de vraag of de ziekte of aandoening is veroorzaakt door het werken voor een werkgever of dat deze zich onafhankelijk daarvan zou hebben voltrokken. Zo heeft de Hoge Raad zich recent moeten buigen over een langlopende beroepsziektezaak.  In deze zaak gaat het om een werknemer die overlijdt aan kanker en voor zijn werk als schilder (zonder goede bescherming) is blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen. In een dergelijk geval kan (onder andere) het vaststellen van het ziektebeeld en het verband tussen de ziekte en de werkzaamheden een obstakel vormen voor het aansprakelijk stellen van de werkgever. Kunnen deze omstandigheden in werkelijkheid wel worden bewezen?

De uitgangspositie die geldt bij werkgeversaansprakelijkheid is ook bij beroepsziekten van toepassing. Dit betekent dat als een werknemer ziek wordt door werk, de werkgever aansprakelijk is, tenzij hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan. In het kader van deze verplichting moet een werkgever dus veiligheidsmaatregelen treffen als er bijvoorbeeld wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen (zoals verf) of werktuigen (zoals een schildersladder).

Verband

Voor een werknemer kan het lastig zijn om het verband tussen de ziekte of aandoening en de werkzaamheden aan te tonen, met name wanneer het gaat om beroepsziektes die geleidelijk ontstaan. De Hoge Raad heeft dit onderkent en komt de werknemer in zekere zin tegemoet. Zo wordt er eerst gekeken of de werkgever op voorhand maatregelen ter voorkoming heeft getroffen. Heeft de werkgever dit nagelaten, dan wordt de samenhang tussen de zorgplicht van de werkgever en de (gezondheids)schade van de werknemer – en daarmee de aansprakelijkheid van de werkgever – aangenomen. Mocht de relatie hiertussen onzeker of onbepaald zijn, dan zal de werknemer dit (alsnog) moeten bewijzen. Waarbij onduidelijkheid over het verband niet gelijk hoeft te staan aan afwijzing van de schadevergoeding. Het is uiteindelijk aan de rechter om op basis van alle omstandigheden een passende schadevergoeding vast te stellen.

Letsel

Het letsel dat kan voortkomen uit het verrichten van werkzaamheden kan zowel lichamelijk als psychische zijn. In tegenstelling tot de directe (waarneembare) schade bij een arbeidsongeval, is er bij een beroepsziekte sprake van ‘sluipende’ schade. Voor een werknemer die door zijn functie veelvuldig is blootgesteld aan asbest of frequent gebruik heeft moeten maken van een computer kunnen de gevolgen namelijk pas (veel) later merkbaar zijn. Een beroepsziekte heeft daarom vaak grote impact op de betreffende werknemer en zijn omgeving. Beroepsziekten leiden in veel gevallen tot (langdurige) arbeidsongeschiktheid en in sommige gevallen (zoals hierboven) zelfs tot overlijden. De rechtspraak lijkt weliswaar de beroepsziekteslachtoffers tegemoet te willen komen, maar geeft daarbij wel aan dat de creativiteit bij toepassing van werkgeversaansprakelijkheid niet onbeperkt kan zijn.

Heeft u lestelschade als gevolg van een beroepsziekte? Neem vrijblijvend contact op.