Uitkering
Specialisme > Wajong > Herhaalde Wajong-aanvraag

Herhaalde Wajong-aanvraag

Indien een Wajong-aanvraag geheel of gedeeltelijk is afgewezen, kan een verzekerde een nieuwe aanvraag doen. Het UWV kent deze toe indien er sprake is van nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden (artikel 4:6 Awb). Indien er geen nieuwe feiten of omstandigheden zijn, wijst het UWV de Wajong-aanvraag af onder verwijzing naar het eerdere besluit.

Veranderingen 2021

Recent is de nieuwe Wet vereenvoudiging Wajong van kracht geworden. Doelstelling van deze wet is om de verschillende soorten Wajong meer op elkaar te laten lijken. Een wijziging sinds 1 september 2020 is dat het volgen van een opleiding geen gevolgen heeft voor een Wajong-uitkering. Vanaf begin dit jaar (1 januari 2021) wordt de hoogte van een Wajong-uitkering op een andere manier berekend. Wordt dit bedrag later met de nieuwe regels? Dan kan een verzekerde een garantiebedrag krijgen. Daarnaast kunnen ook oude Wajongers weer instromen. Dit kan als een Wajong-uitkering eerder is beëindigd, maar de gezondheid nu is verslechterd.

Nieuwe aanvraag

Van een herhaalde aanvraag is slechts sprake indien deze aanvraag door dezelfde aanvrager is ingediend als de oorspronkelijke aanvraag. Het betreft een gelijke Wajong-aanvraag door dezelfde aanvrager aan hetzelfde bestuursorgaan dat eerder op dezelfde rechtsgrondslag een afwijzende beschikking heeft genomen.

Nieuw gebleken feiten en veranderde omstandigheden

Van nieuw gebleken feiten of omstandigheden is sprake als deze feiten en omstandigheden na het eerdere besluit zijn voorgevallen of redelijkerwijs niet vóór dat besluit konden en derhalve behoorden te worden aangevoerd, alsmede als het gaat om bewijsstukken van reeds eerder gestelde feiten of omstandigheden, die niet vóór het nemen van het eerdere besluit konden en derhalve behoorden te worden overgelegd. Het is van belang dat de aanvrager de nieuwe feiten en de veranderde omstandigheden opneemt in de aanvraag. Deze feiten en omstandigheden moeten van een zodanige aard zijn, dat zij aanleiding kunnen geven tot het nemen van een ander besluit. In dat geval is het bestuursorgaan verplicht om uw aanvraag te bestuderen, en indien hij de aanvraag afwijst, te onderbouwen waarom deze feiten en omstandigheden niet tot een ander besluit leiden.

Nieuw medisch inzicht

Een voorbeeld van een nieuw feit en veranderde omstandigheid kan zijn een nieuw medisch inzicht. Dit alleen voor zover het nieuwe medische inzicht een ander licht werpt op de medische toestand. Meer concreet; dat het nieuwe inzicht leidt tot verdergaande beperkingen in de FML. Oftewel dat het nieuwe medisch inzicht heeft geleid tot objectivering van de klachten, waardoor de geclaimde beperkingen zijn gegeven.

Wajong criterium

Het beoordelingsmoment of iemand in aanmerking komt voor een Wajong is op en rondom zijn 17e/18e levensjaar. Bij een herhaalde aanvraag is de verzekerde veelal ouder. Dit levert in de praktijk vaak problemen op. Immers, het UWV dient te beoordelen of er op en rondom zijn 17e/18e levensjaar is voldaan aan de criteria van de destijds geldende Wajongcriteria. Dit betekent dat aan de aan de hand van het medisch (jeugd) dossier een vertaling gemaakt zal moeten worden van de aandoeningen alsmede de objectiveerbare beperkingen die dit voor verzekerde op en rondom zijn 17e/18e levensjaar tot gevolg had. Deze nieuwe feiten en/of omstandigheden, welk retrospectief tot een ander inzicht leiden over de pathologie inclusief de hierdoor te duiden beperkingen, levert een nieuw feit ex artikel 4:6 Awb op.