Familie
Specialisme > Scheiding > Procedure

Procedure

Als het niet lukt om samen tot afspraken te komen, zal een eenzijdige scheidingsprocedure worden gevoerd. De advocaat van één van de twee scheidende partners dient een eenzijdig verzoek tot echtscheiding in bij de rechtbank. Dit verzoek wordt door de deurwaarder aan de andere partner betekend. Deze krijgt een verweertermijn: voor een bepaalde datum moet het verweer op het verzoek worden ingediend. Dit moet via een advocaat.

Na deze schriftelijke ronde wordt door de rechtbank een mediationaanbod gedaan. De rechtbank verzoekt beide partijen dan of zij niet toch via een mediator de scheiding zouden willen regelen. Als beide partijen dat willen, worden zij door de rechtbank aan een mediator gekoppeld en start de mediation. Zo niet, gaat de procedure door en wordt een zitting bepaald. Op die zitting worden alle geschilpunten over bijvoorbeeld de zorgregeling, alimentatie, de woning, verdeling, etc. doorgesproken. Na vier-zes weken zal de rechtbank beslissingen nemen over deze punten.

Het kan zijn dat de rechter na de zitting vindt dat er nog meer informatie nodig is. Rond de financiële afwikkeling (dus meer bewijs voor een bepaalde stelling) of rond de kinderen. In dat laatste geval kan een advies aan de Raad voor de Kinderbescherming worden gevraagd, of kunnen de ouders worden doorverwezen naar een traject als “Ouderschap Blijft”. In zo’n traject gaan de ouders aan de slag met hun onderlinge communicatie en proberen zij alsnog samen afspraken te maken over de zorg voor de kinderen.

In de uitspraak wordt de echtscheiding uitgesproken en worden de andere beslissingen genomen. De beschikking moet worden ingeschreven bij de gemeente om de scheiding definitief te maken.

Hoger beroep

Als een partij (of allebei) het niet eens is met de uitspraak of een gedeelte daarvan, kan hij/zij in hoger beroep. Drie rechters van het gerechtshof zullen dan de beslissingen opnieuw maken.

Voorlopige voorziening

Het kan zo zijn dat er met spoed door de rechter een beslissing moet worden genomen, bijvoorbeeld over kinder-/partneralimentatie of wie er gedurende de echtscheidingsprocedure in de woning mag wonen. Dit kan binnen twee weken worden behandeld door de rechtbank. De rechter hoort dan beide partijen, waarna de rechter een voorlopige beslissing neemt. Dit heet een ‘voorlopige voorziening’. De genomen beslissing blijft gelden tot de echtscheidingsprocedure is afgerond. De afspraken/beslissingen die uiteindelijk in die procedure worden gemaakt, zijn definitief en vervangen de voorlopige voorzieningen.

Procederen na einde samenleving

Omdat er voor samenlevers geen speciale wettelijk vastgelegde route is om te scheiden, zijn zij op enig moment simpelweg “uit elkaar”. Dat betekent natuurlijk niet dat er niets is om afspraken over te maken. Dat proces verloopt alleen iets anders. Bij een scheiding kunnen verzoeken rond de huwelijksgoederengemeenschap en de kinderen in één procedure worden behandeld. Bij samenlevers niet. Rond de financiële kant moet er via een dagvaardingsprocedure worden geprocedeerd. Rond de kinderen is een aparte procedurele route: in een verzoekschrift worden alle verzoeken gedaan (alimentatie, zorgregeling, etc.). Het kan natuurlijk zo zijn dat niet allebei die procedures nodig zijn.

Deze (sub)pagina(‘s) hebben een informatief karakter. Ons kantoor neemt per 1-1-2024 geen nieuwe zaken meer aan op het gebied van het huwelijksvermogensrecht en/of scheidingen.