Uitkering
Specialisme > Participatiewet

Participatiewet

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet (Pw) in werking getreden. Deze wet heeft daarmee de Wet Werk en Bijstand, Wet Sociale Werkvoorziening en een deel van de Wajong vervangen. Het uitgangspunt van deze wet is dat iedereen, met of zonder beperking, naar vermogen deelneemt in de samenleving en zoveel mogelijk in het eigen onderhoud voorziet. Het doel van de Participatiewet is dan ook om zoveel mogelijk mensen met een arbeidsvermogen naar werk toe te leiden of hen te ondersteunen.

Bijstandsuitkering

Indien u zich onvoldoende in uw levensonderhoud kunt voorzien, omdat u te weinig inkomen heeft, kunt u een beroep doen op de Participatiewet. U kunt dan in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering. De gemeente heeft de wettelijke taak op zich gekregen om deze wet tot uitvoering te brengen. De gemeente zal u (tijdelijk) financieel ondersteunen, met het doel dat u zo snel mogelijk weer aan de slag kunt. Waar nodig zal de gemeente u hierbij ondersteunen. De gemeente ontvangt van het rijk namelijk financiële middelen om de bijstandsuitkeringen uit te keren aan de inwoners van de gemeente die hier recht op hebben.

Algemene bijstand

Bijstand kan worden verdeeld in twee categorieën, namelijk algemene en bijzondere bijstand. Algemene bijstand is voor personen die onvoldoende financiële middelen hebben om zichzelf in levensonderhoud te voorzien. Uw (mogelijke) inkomen wordt in dit geval aangevuld tot de toepasselijke bijstandsnorm. Deze toepasselijke bijstandsnorm wordt bepaald aan de hand van uw gezinssamenstelling.

Bijzondere bijstand

Naast de algemene bijstand, bestaat er ook bijzondere bijstand. In tegenstelling tot de algemene bijstand wordt de bijzondere bijstand niet maandelijks uitgekeerd. De bijzondere bijstand kan een eenmalige uitkering zijn of kan in termijnen worden betaald. De bijzondere bijstand is bedoeld voor bijvoorbeeld een operatie, schoolkamp van een kind of een bril. De gemeente zal pas een bijzondere bijstand toekennen als zij ervan overtuigd zijn dat de uitgaven noodzakelijk zijn. Daarnaast is de bijzondere bijstand niet enkel voor mensen die een bijstandsuitkering krijgen, de bijzondere bijstand bestaat ook voor mensen die een inkomen hebben van rond het sociaalminimumloon.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Ten tijde van de coronacrisis is er een nieuw onderdeel in de Participatiewet opgenomen, namelijk de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo). Deze steunmaatregel is geïntroduceerd voor ondernemers van wie het inkomen als gevolg van de coronacrisis onder het sociaal minimum is gedaald. Deze regeling vult het inkomen van de betreffende ondernemer aan tot het sociale minimum is bereikt, zodat de ondernemers in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Om in aanmerking te komen voor de Tozo moeten de zelfstandigen voor maart 2020, de datum van de eerste uitkering, bij de Kamer van Koophandel ingeschreven staan.