Werk
Specialisme > Ontslag > Transitievergoeding

Transitievergoeding

Vanaf 1 januari 2020 heeft iedere werknemer recht op een transitievergoeding. De vergoeding is aan de ene kant bedoeld als compensatie voor het ontslag en aan de andere kant om de overgang naar een nieuwe baan gemakkelijker te maken voor de werknemer.

Sinds de invoering van de WAB op 1 januari 2020 heeft een werknemer recht op een transitievergoeding vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst. Ook bij een ontslag tijdens de proeftijd bestaat er dus recht op een transitievergoeding. Dit in tegenstelling tot voorgaande jaren, toen moest een werknemer twee jaar in dienst zijn om aanspraak te kunnen maken op een transitievergoeding. Bij de invoering van de WAB is ook de berekening van de transitievergoeding veranderd. De transitievergoeding wordt nu op de dag nauwkeurig berekend.

Uitzonderingen

Hoewel de wet het toekennen van een transitievergoeding in principe als uitgangspunt neemt, zijn hier ook enkele uitzonderingen voor. Zo is de vergoeding niet verschuldigd als de werknemer de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt en gemiddeld minder dan twaalf uur per week heeft gewerkt. Dit geldt ook voor een werknemer die met pensioen gaat. Daarnaast heeft een werknemer geen recht op een vergoeding als het dienstverband eindigt vanwege ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer. Een werkgever die in staat van faillissement verkeert, hoeft eveneens geen transitievergoeding aan de werknemer te voldoen.

Berekening 

De hoogte van de transitievergoeding wordt berekend aan de hand van twee onderdelen, het loon en de duur van het dienstverband. De  hoogte van het loon hangt af van het maandloon inclusief vakantiegeld (en overige emolumenten). Voor de hoogte van de vergoeding is de exacte duur van belang. Onder de WAB bedraagt de transitievergoeding maximaal € 83.000 bruto. Wanneer uw jaarsalaris meer bedraagt dan € 83.000 bruto heeft u recht op een heel jaarsalaris.

Onderhandelingen

De transitievergoeding is verschuldigd indien de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbindt, dan wel indien het UWV toestemming geeft om de arbeidsovereenkomst te mogen opzeggen. Veelal komt het voor dat een werkgever een vaststellingsovereenkomst aanbiedt en de werkgever een ontslagvergoeding aanbiedt ter hoogte van de transitievergoeding. Partijen kunnen echter onderling afspraken maken over de hoogte van de ontslagvergoeding, maar ook over andere voorwaarden. Ons kantoor kan u daarbij helpen. Wij staan zowel werkgevers als werknemers bij die voornemens zijn om de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen.