Werk
Specialisme > Loonvordering > Bonus afspraken niet nagekomen

Bonus afspraken niet nagekomen

Een werknemer zet vaak net een ‘stapje’ meer als hij hiervoor (extra) wordt beloond. Hierdoor kiezen werkgevers er regelmatig voor om een bonus(regeling) op te nemen in de arbeidsovereenkomst. Deze beloning en stimulatie voor de inzet van een werknemer kan in sommige gevallen hoog oplopen. De bonus kan afhankelijk gesteld worden van bijvoorbeeld (een combinatie van) bedrijfsprestaties, teamprestaties of individuele prestaties.

Loon

Een bonus is een toelage boven op het vastgestelde loon. Het is een uiting die voortkomt uit waardering of prestaties. Aangezien bonussen en toeslagen (normaal gesproken) in geld worden uitbetaald, vallen zij onder de toegestane wettelijke loonvormen. Hierdoor geldt eenzelfde loondoorbetalingsverplichting als bij ‘normaal’ loon. Mocht de werknemer dus buiten zijn schuld om thuis komen te zitten, dan moet de werkgever het loon – en dus ook de bonus/toeslag – doorbetalen. Uiteraard voor zover daar aanspraak op gemaakt kan worden.

Arbeidscontract

Van belang is wel dat de bonusuitkering voldoende ‘bepaalbaar’ is. De aanspraak hierop moet dus in principe duidelijk zijn geregeld in de arbeidsovereenkomst. Voor zover er een bonusregeling in het arbeidscontract staat opgenomen, is het van belang om te kijken of deze subjectief is. Zo kan een werkgever de bonus bijvoorbeeld koppelen aan het functioneren van de werknemer op de werkvloer. Wanneer het aan de werkgever is om te bepalen of een werknemer een bonus toekomt, dan kan de aanspraak op een bonus buiten de invloedsfeer van de werknemer komen te liggen. Een werknemer kan een bonus Een nauwkeurig en objectief vastgestelde bonusregeling bevordert daarentegen de zekerheid van een werknemer. Indien een werkgever consequent en structureel een bonus aan een werknemer uitkeert, dan kan een werknemer hier daarna – door tijdsverloop – recht op hebben. Op dat moment is het van ondergeschikt belang of hierover afspraken zijn gemaakt (in het arbeidscontract).

Tekortkoming werkgever

Als een werkgever weigert of nalaat de bonusafspraken aan de werknemer te voldoen, dan kan een werknemer nakoming hiervan vorderen. Uiteraard zal een werknemer dat wel aan moeten tonen dat hij door het behalen van een (objectieve) prestatie recht heeft op de betreffende bonus. In sommige gevallen kan echter de ‘vrijheid’ van de werkgever ten aanzien van een bonus worden getoetst op basis van het goed werkgeverschap. Zo kan wangedrag van één van de partijen het wel of niet uitkeren van de bonus betekenen. Voor een werknemer kan dit bijvoorbeeld dienen als ‘reddingsboei’, in het geval dat er (kort) voor de bonus een arbeidsconflict is ontstaan of de werkgever ervoor kiest om de bonusregeling (tussendoor) aan te passen.