Vastgoed

Overlast

Als een huurder overlast veroorzaakt, kan dat voor de rechter een reden zijn om de huurovereenkomst te beëindigen. Op grond van de wet moet een huurder zich ten aanzien van het gebruik van het gehuurde als een goed huurder gedragen. Ter aanvulling daarop worden vaak in de huurovereenkomst extra regels gesteld. In de huurovereenkomst (en/of in de toepasselijke algemene voorwaarden) staat vaak dat een huurder geen hinder of overlast mag veroorzaken. Als een huurder dan toch overlast veroorzaakt, handelt hij in strijd met de huurovereenkomst.

Overlast

De meeste zaken die bij de rechter komen over overlast hebben betrekking op geluidsoverlast. Overlast kan ook bestaan uit stankoverlast, drugs- en/of alcoholgebruik, bedreiging, stalking, pesterijen of zelfs mishandeling. De rechter toetst of de overlast ernstig is en een structureel karakter heeft. De rechter maakt een belangenafweging tussen de omwonenden en de huurder. De omwonenden hebben belang bij een ongestoord woon en/of huurgenot. De huurder heeft er belang bij om in de woning te kunnen blijven wonen.

Dossiervorming

Een verhuurder die te maken heeft met een overlast veroorzakende huurder, doet er goed aan om bewijs te verzamelen van de overlast en te proberen de huurder de overlast te laten staken. Het is (voor een eventuele gerechtelijke procedure) van belang dat ook de pogingen om de overlast te doen staken goed worden gedocumenteerd. Een goed opgebouwd dossier omvat de volgende stukken:

  • Bewijs van de overlast, waaronder klachten van omwonenden, logboek van de overlast, eventuele politierapporten, rapporten van hulpverlenende instanties; etc.
  • Overzicht van de pogingen van de verhuurder om de huurder de overlast te doen staken, waaronder gespreksverslagen, brieven, waarschuwingen, etc.

Als uit het dossier blijkt dat er sprake is van ernstige, stelselmatige overlast, kan dat ertoe leiden dat de rechter de ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde toewijst.

Vragen?

Neem bij vragen over overlast vrijblijvend contact op via kantoor@bosadvocaten.nl of 071-3610900.