Vastgoed
Specialisme > Huurovereenkomst woonruimte

Huurovereenkomst woonruimte

Er zijn verschillende soorten huurovereenkomst met betrekking tot woonruimte.

Tijdelijke huurovereenkomst

Sinds 1 juli 2016 is de Wet doorstroming huurmarkt in werking getreden. Met de invoering van die wet is het voor verhuurders mogelijk een tijdelijke huurovereenkomst af te sluiten die eindigt na de overeengekomen periode. Met andere woorden: huurders kunnen dan geen beroep doen op huurbescherming. Een van de voorwaarden daarbij wel is dat huurders tussentijds kunnen opzeggen.

Oude recht

Onder het oude recht (voor 1 juli 2016) gold dat het mogelijk was om een huurovereenkomst voor bepaalde tijd af te sluiten, maar bleef een huurder recht houden op huurbescherming. Het contract voor bepaalde tijd eindigde dus niet automatisch, maar moest worden opgezegd. De verhuurder kon daarbij alleen gebruik maken van de wettelijke opzeggingsgronden.

Tijdelijke huurovereenkomst

Zoals aangegeven geldt vanaf 1 juli 2016 de nieuwe wet, waarin het afsluiten van tijdelijke huurovereenkomsten, dus zonder huurbescherming, wel is toegestaan. Na afloop van de afgesproken tijd eindigt de huurovereenkomst automatisch. Een opzegging is niet nodig. De verhuurder moet de huurder wel schriftelijk over de einddatum informeren, uiterlijk drie maanden tot één maand voor die einddatum. Wordt de kennisgeving niet verstuurd, dan ontstaat er een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Huur voortgezet voor onbepaalde tijd

De tijdelijke huurovereenkomst kan niet worden verlengd voor een periode. Als de huurperiode voor bepaalde tijd verstrijkt, dan wordt de huur voortgezet voor onbepaalde tijd. Dit is ook zo als er in de huurovereenkomst bijvoorbeeld een verlengingsperiode is opgenomen. De voortzetting voor onbepaalde tijd kan dus niet contractueel worden uitgesloten. Dit is alleen anders indien er sprake is van verhuur op grond van de Leegstandswet.

Verhuurder is wel gebonden aan de verlengingsperiode

Als er een verlengingsperiode is opgenomen is de verhuurder wel gebonden aan de verlenging. De verhuurder zal de huurovereenkomst dus alleen kunnen opzeggen tegen het einde van de lopende verlengingsperiode met de door de wet vastgestelde opzeggingsgronden.

Mogelijkheden huur op te zeggen

Bij een tijdelijke huurovereenkomst heeft de huurder de mogelijkheid om de huur tussentijds op te zeggen. Een verbod om tussentijds op te zeggen kan niet rechtsgeldig worden overeengekomen bij een tijdelijke huurovereenkomst. Als er wel een opzegverbod is opgenomen of als er een minimale huurperiode is overeengekomen (wat in de praktijk vaak gebeurd), dan is er geen sprake van een tijdelijke huurovereenkomst, maar van een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd met een minimale huurperiode. De verhuurder kan de huurovereenkomst dan niet beëindigen zonder geldige opzeggingsgrond.

Vragen?

Heeft u vragen over een tijdelijke huurovereenkomst? Neem vrijblijvend contact op via 071-3610900 of kantoor@bosadvocaten.nl

Lees verder