Werk
Specialisme > Coronadossier > Afwijzend besluit op aanvraag NOW

Afwijzend besluit op aanvraag NOW

U kunt uw aanvraag NOW indienen bij het UWV. Naar verwachting gaan de loketten al eerder open, namelijk op 6 april 2020.

Berekening hoogte omzetverlies

Om de hoogte van het omzetverlies te berekenen, moet u de totale omzet van 2019 (januari – december) berekenen en dat vervolgens delen door vier. Door de omzet te delen door vier kan er berekend worden hoeveel omzet er ongeveer had kunnen zijn in de maanden maart, april en mei 2020.

Loonkosten

Doordat u een vergoeding krijgt voor de verwachte omzetdaling wordt er van u als werkgever verwacht dat u een deel van de loonkosten van uw werknemers kan bekostigen. Het deel van de loonkosten dat niet vergoed wordt door deze regeling, dient u zelf te betalen.

Omzet niet representatief?

Het kan zijn dat de huidige omzet niet representatief is. Dit geldt voor strandtenthouders die over een kortere de omzet voor het gehele jaar moeten verdienen. Als de maatregelen doorzetten, kan dit zeer grote gevolgen hebben. Ook voor andere Horeca-gelegenheden of seizoenswerk kan dit het geval zijn. Volgens de overheid kan hier geen rekening mee worden gehouden , omdat de NOW een eenvoudige noodregeling is en op zeer korte termijn veel aanvragen moet behandelen. Hiervoor is dus geen correctie mogelijk, maar voor dit soort bedrijven wel noodzakelijk om te overleven.

Tozo

Volledigheidshalve wijzen wij zelfstandige ondernemers –  die in de financiële problemen zijn gekomen door de maatregelen tegen het Corona virus – ook op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

Positieve beslissing op aanvraag

Als het UWV positief beslist op uw aanvraag dan wordt er een voorschot uitgekeerd van 80% van de vergoeding die is berekend naar aanleiding van het verwachte omzetverlies. Het voorschot wordt betaald in drie termijnen.

Definitief besluit UWV

Om de subsidie definitief vast te stellen, is het voor grote bedrijven verplicht om binnen 24 weken nadat de NOW is toegekend een accountantsverklaring over te leggen. Op het moment dat de accountantsverklaring is overgelegd wordt er door het UWV een eindafrekening gemaakt. Er moet echter nog een beslissing worden genomen onder welke grens een accountantsverklaring nodig is. Naar verwachting hoeven kleinere bedrijven (mkb) geen accountantsverklaring af te geven.

Nadat er een definitief besluit is genomen zal blijken of u als werkgever te veel of juist te weinig aan vergoeding heeft ontvangen. Indien u te weinig heeft ontvangen dan zal er een nabetaling plaatsvinden. Als u een te hoge vergoeding heeft ontvangen, dan zal het UWV terugvorderen.

Negatief besluit op uw aanvraag

Wordt uw aanvraag afgewezen? Of bent u het (deels) niet eens met het besluit van het UWV? Vindt u dat de hoogte van de vergoeding niet goed is berekend en dat u daardoor te weinig vergoeding ontvangt, waardoor het voorbestaan van uw onderneming in gevaar komt? Neem dan contact op met ons kantoor. Ons kantoor kan u bijstaan in een bezwaarprocedure en – indien nodig – een verzoek tot een voorlopige voorziening aanvragen.

Tijdig bezwaar indienen

Indien u het niet eens bent met het besluit van het UWV, dient u bezwaar in te dienen. Vermoedelijk zal dit binnen een termijn van 6 weken zijn. Als u dit niet doet, staat het besluit vast. Het is daarom van belang dat u zich snel meldt indien u het niet eens bent met het besluit van het UWV. Wij kunnen u daarbij helpen.