Werk

Wanneer vervalt het concurrentiebeding?

Is een werknemer hoe dan ook gebonden aan een concurrentiebeding of zijn er manieren om onderuit te komen? Hieronder worden verschillende gevallen besproken en antwoord gegeven op de vraag wanneer een concurrentiebeding zijn werking verliest.

Geldigheid concurrentiebeding

Stel een werknemer heeft een andere baan gevonden, maar dit blijkt een concurrent van de werkgever te zijn. In de meeste gevallen gaan werkgever en werknemer dan met elkaar in overleg. Als ze er onderling niet uitkomen en een werknemer wil toch weten waar hij aan toe is, dan kan hij de rechter een uitspraak laten doen. De rechter kan het volgende doen:

  • het concurrentiebeding helemaal of voor een gedeelte vernietigen;
  • het concurrentiebeding beperken, bijvoorbeeld door te bepalen dat het concurrentiebeding voor een half jaar geldt in plaats van voor een jaar;
  • een vergoeding toekennen aan de werknemer die in belangrijke mate wordt belemmerd door het concurrentiebeding. Het kan namelijk zijn dat het voor een werkgever van groot belang is dat het concurrentiebeding in stand blijft. De rechter kan dan een door de werkgever te betalen vergoeding vaststellen voor de de duur van de geldigheid/duur van het concurrentiebeding.

Verval concurrentiebeding

Als werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigd en hij doet dat op zo’n manier dat hij ernstig verwijtbaar handelt, dan vervalt de werking/geldigheid van het concurrentiebeding.

Ook kan een concurrentiebeding helemaal of voor een gedeelte komen te vervallen als het beding zwaarder op de werknemer is gaan drukken. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als een werknemer een andere functie gaat uitoefenen.

Als de werknemer wordt overgenomen door een andere werkgever die nauw is verbonden met zijn ouder werkgever, dan moet het concurrentiebeding opnieuw schriftelijk worden aangegaan. Dit om te voorkomen dat er een mogelijkheid bestaat dat door de overgang van de ene naar de andere werkgever het concurrentiebeding zwaarder is gaan drukken. Een werkgever kan niet bij het aangaan van het concurrentiebeding al bepalen dat het concurrentiebeding ook geldt ten aanzien van eventuele rechtsopvolgers.