Werk

Opzegtermijn

Als een werkgever en een werknemer een arbeidsovereenkomst aangaan, wordt er in de meeste gevallen ook geregeld hoe en wanneer de arbeidsovereenkomst kan worden opgezegd. Kan een arbeidsovereenkomst op elk moment worden opgezegd? En zo ja, wat is dan de opzegtermijn van een arbeidsovereenkomst? Wat zijn de gevolgen als een werknemer of werkgever zich niet aan de (wettelijke) opzegtermijn houdt?

Opzegtermijn tijdens de proeftijd

Tijdens de proeftijd geldt er geen opzegtermijn en kunnen zowel de werkgever als de werknemer de arbeidsovereenkomst onmiddellijk beëindigen.

Opzeggen van een contract voor bepaalde tijd

Een contract voor bepaalde tijd, bijvoorbeeld voor de duur van een jaar, hoeft niet te worden opgezegd (tenzij dat in de arbeidsovereenkomst is afgesproken). Het contract loopt vanzelf (van rechtswege) af. Wel geldt er voor de werkgever een aanzegplicht. Maar wat als de werknemer een nieuwe baan heeft gevonden en het contract voor bepaalde tijd wil opzeggen? Kan hij het contract dan gewoon opzeggen? Lees voor het antwoord op die vraag hier verder.

Wettelijke opzegtermijn voor een werknemer

De wettelijke opzegtermijn voor een werknemer is 1 maand. Vaak wordt er in een arbeidsovereenkomst (of in een toepasselijke CAO) een langere termijn afgesproken. Mag dat? Ja, als er aan deze twee voorwaarden is voldaan:

  1. de opzegtermijn voor de werknemer bedraagt maximaal zes maanden;
  2. de opzegtermijn van de werkgever is dubbel zo veel als die van de werknemer.

Voorbeeld: als de werknemer een opzegtermijn heeft van 2 maanden, dan moet de opzegtermijn van de werkgever 4 maanden zijn. Als er in de arbeidsovereenkomst staat dat de werkgever en de werknemer een opzegtermijn hebben van 2 maanden, dan is deze afspraak niet geldig. De werknemer heeft dan de gewone wettelijke opzegtermijn van 1 maand. Het is dus belangrijk om de afspraken over de opzegtermijn op een juiste manier in de arbeidsovereenkomst vast te leggen.

De wettelijke opzegtermijn voor een werkgever

De werkgever moet bij het bepalen van de opzegtermijn rekening houden met de duur van het dienstverband van de werknemer. Hoe langer de werknemer in dienst is, hoe langer de opzegtermijn is.

  • korter dan 5 jaar: 1 maand
  • 5 tot 10 jaar: 2 maanden
  • 10-15 jaar: 3 maanden
  • 15 jaar of langer: 4 maanden

Zoals gezegd, is de wettelijke opzegtermijn van de werknemer 1 maand. Als er een langere opzegtermijn is afgesproken in de arbeidsovereenkomst, dan geldt er een dubbele opzegtermijn voor de werkgever. Als er in de arbeidsovereenkomst is afgesproken dat de opzegtermijn zowel voor de werkgever als de werknemer 2 maanden is, dan geldt deze afspraak voor de werknemer niet. Hij mag gewoon de wettelijke opzegtermijn van 1 maand hanteren. De afspraak blijft wel gelden voor de werkgever. De werkgever is dan dus gebonden aan de opzegtermijn van 2 maanden.

Opzegging door de werkgever

De werkgever kan niet net als de werknemer de overeenkomst opzeggen zonder tussenkomst van een rechter of het UWV. De werkgever zal eerst ontbinding van de arbeidsovereenkomst via de Kantonrechter moeten vragen of toestemming van het UWV om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. De proceduretijd bij het UWV of de Kantonrechter mag de werkgever in mindering brengen op de voor hem geldende opzegtermijn. Voorwaarde is wel dat de werkgever altijd minimaal 1 maand opzegtermijn moet aanhouden.

Gevolgen bij het niet houden aan de (wettelijke) opzegtermijnen

Als de werkgever zich niet houdt aan de wettelijke opzegtermijn, dan heeft de werknemer recht op schadevergoeding. De schadevergoeding is even hoog als het loon dat de werkgever had moeten betalen als hij zich wel zou hebben gehouden aan de (wettelijke) opzegtermijn. Vaak houdt een werkgever zich bij 0-urencontracten niet aan de wettelijke regels van opzeggen. Meer hierover kunt u lezen in dit artikel.