Werk

Arbeidsovereenkomst | Aanzegplicht

Sinds 1 januari 2015 heeft de werkgever door de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) een aanzegplicht. Deze aanzegplicht houdt in dat de werkgever bij het eindigen van een contract voor bepaalde tijd een aanzegtermijn in acht moet nemen. Een voorbeeld: Mark heeft een contract voor bepaalde tijd afgesloten met zijn werkgever voor de duur van een jaar. Hij is in dienst getreden op 1 juli 2016. Zijn contract eindigt op 30 juni 2017. Onder het oude recht zou zijn werkgever op 30 juni tegen Mark kunnen zeggen dat hij de dag erna niet meer hoeft te komen werken. Dat is nu anders.

Wat houdt de aanzegplicht van de werkgever in?

De werkgever moet uiterlijk een maand voordat het contract voor bepaalde tijd van Mark afloopt, aangeven of hij de arbeidsovereenkomst wil voortzetten en zo ja, onder welke voorwaarden. Veel werkgevers denken dat als ze verder willen met de werknemer, dat dan de aanzegplicht  niet geldt. Dat klopt niet. Ook als een werkgever wél met een werknemer verder wilt, moet hij dit mededelen. De werkgever moet dit schriftelijk doen (per brief of per e-mail). Wij adviseren altijd om de aanzegging of per aangetekende post te versturen of de werknemer te laten tekenen voor ontvangst. De werkgever hoeft niet te motiveren waarom hij de arbeidsovereenkomst wel of niet verlengt.

Wanneer geldt de aanzegplicht niet?

De aanzegplicht geldt niet bij (opvolgende) arbeidsovereenkomsten korter dan zes maanden. De aanzegplicht geldt ook niet als de arbeidsovereenkomst moet worden opgezegd, bijvoorbeeld omdat dat is bepaald in de arbeidsovereenkomst. Daarnaast geldt de aanzegplicht niet als er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor betrekkelijk bepaalde tijd (bijvoorbeeld een contract voor de periode dat een andere werkneemster met zwangerschapsverlof is). Als er sprake is van een uitzendbeding (bijv. in een uitzendovereenkomst), is er ook geen aanzegging vereist, omdat de overeenkomst vanzelf eindigt als de inlener de uitzendovereenkomst met het uitzendbureau eindigt.

Wat als de werkgever niet heeft voldaan aan de aanzegplicht?

Als de werkgever zijn verplichtingen helemaal niet nakomt, moet hij een maand (extra) loon betalen aan de werknemer. Komt de werkgever zijn verplichtingen te laat na, dan is hij aan de werknemer een vergoeding een gedeelte van het loon verschuldigd voor de periode dat hij te laat is met aanzeggen (pro rata).

Als de werkgever wel aangeeft dat hij de arbeidsovereenkomst wil verlengen, maar niet aangeeft onder welke arbeidsvoorwaarden, dan geldt het vermoeden dat de arbeidsovereenkomst is voortgezet onder dezelfde voorwaarden (maar maximaal voor de duur van een jaar).

Tips voor de werkgever

– Zet de de termijnen van de bepaalde contracten in uw agenda, zodat u tijdig aan uw aanzegplicht kunt voldoen;
– Informeer de werknemer schriftelijk (per aangetekende post) of laat de werknemer de aanzegging tekenen voor ontvangst.