Werk
Specialisme > Arbeidsongeschiktheid > Ontslag zieke werknemer

Ontslag zieke werknemer

Wet verbetering poortwachter

U heeft een zieke werknemer, wat nu? U dient de ziekmelding in ieder geval binnen 4 dagen door te geven aan uw arboarts. Indien uw werknemer aanspraak kan maken op een Ziektewetuitkering dan dient u ook het UWV te informeren. Volgens de Wet verbetering poortwachter moet u als werkgever een actieve rol spelen bij de terugkeer van uw werknemer. Dit betekent onder andere dat u binnen 6 weken een probleemanalyse moet hebben gemaakt en binnen 8 weken een probleem van aanpak aangaande de re-integratie. In week 42 moet u de zieke werknemer melden bij UWV. Indien u dit te laat doen, riskeert u een boete.

Opzegverbod tijdens ziekte

Het is een misverstand dat u een arbeidsongeschikte werknemer niet kunt ontslaan. De eerste 2 jaar geldt weliswaar een opzegverbod tijdens ziekte. Opzegging wegens ziekte is daarom ook niet toegestaan, maar dit betekent niet dat u een werknemer op grond van een andere grondslag tijdens ziekte kunt ontslaan. Het staat u vrij om een ontbinding van de arbeidsovereenkomst aan te vragen bij de kantonrechter. Bijvoorbeeld wegens disfunctioneren of een verstoorde arbeidsrelatie. De rechter zal wel extra alert naar zo’n verzoek kijken en nagaan of de ontslagaanvraag geen enkel verband houdt met de ziekte van uw werknemer (reflexwerking van het opzegverbod). Indien u kunt aantonen dat er een zelfstandige ontslaggrond is, kunt u de werknemer ontslaan.

Andere uitzonderingen

Daarnaast geldt het opzegverbod tijdens ziekte niet indien er sprake is van een bedrijfssluiting of op sluiting van een deel van de onderneming waar betreffende werknemer werkzaam is. Ook een werknemer die de boel tijdens zijn re-integratie bewust frustreert en weigert mee te werken aan redelijke instructies van uw kant of het schema van uw bedrijfsarts niet opvolgt, kan ontslagen worden. Dit kan bijvoorbeeld ook als de werknemer weigert passende arbeid te verrichten of hij weigert mee te werken aan het opstellen (en/of evalueren) van een plan van aanpak.