Werk

Verzuimcoach is geen bedrijfsarts

Als u ziek wordt dan moet u zich arbeidsongeschikt melden. Indien uw werkgever een verzuimreglement heeft dan dient dit protocol gevolgd te worden. Wij adviseren om een ziekmelding schriftelijk te doen, zodat geen twijfel kan bestaan over de 1e ziektedag.

Medische gegevens vertrouwelijk

Een werkgever moet uw ziekmelding direct (binnen 7 dagen) melden bij de arbodienst. U dient gehoor te geven aan een oproep van een bedrijfsarts en daarbij alle informatie te geven die de bedrijfsarts redelijkerwijs nodig heeft. Deze medische gegevens worden geacht vertrouwelijk te zijn. De werkgever mag slechts weten of een medewerker arbeidsongeschikt is, hoelang de afwezigheid vermoedelijk zal gaan duren en wat de belastbaarheid van de medewerker is. Deze informatie mag de bedrijfsarts verstrekken, ook zonder toestemming van de medewerker. Dit betekent dat uw werkgever geen recht heeft op uw medische gegevens, zoals uw diagnose. Het is aan de medewerker om toestemming te verlenen voor het verstrekken van nadere medische gegevens.

Oproep verzuimconsulent in plaats van bedrijfsarts

Sommige organisaties schakelen eerst een verzuimcoach in. In een verzuimgesprek wordt duidelijk of er überhaupt een noodzaak is tot het inschakelen van de bedrijfsarts. Een verzuimcoach is geen arts. Dit betekent dat een verzuimcoach niet uw belastbaarheid kan bepalen. Moet u dan wel gehoor geven aan een oproep van een verzuimcoach? Als werknemer moet u meewerken aan (schriftelijke) aanwijzingen van uw werkgever die hem in staat stellen om te controleren of u ziek bent. Doet u dit niet, dan is uw werkgever gerechtigd om uw loon op te schorten. Het advies is dus wel gehoor te geven aan een oproep van een verzuimconsulent.

Verzuimcoach is geen bedrijfsarts

Echter, een verzuimcoach is geen arts (en heeft dus ook geen beroepsgeheim). Indien een verzuimconsulent van oordeel is dat u toch kunt werken (en u en/of uw huisarts delen deze mening niet) dan adviseren wij u aan uw werkgever om erop te staan dat een bedrijfsarts wordt ingeschakeld. Want het recht om te beoordelen of een werknemer arbeidsongeschikt is, is voorbehouden aan een arboarts (en dus niet aan een verzuimcoach).

Niet eens met oordeel bedrijfsarts? Second opinion of deskundigenoordeel UWV

Bent u het niet eens met het oordeel van de bedrijfsarts? Dan heeft u twee mogelijkheden: ofwel u vraagt om een second opinion of u kunt het UWV verzoeken om een deskundigenoordeel.

Met ingang van de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet op 1 juli 2017 heeft iedere werknemer het recht op een second opinion. Dit is het recht van een werknemer om een andere arboarts te raadplegen indien hij twijfelt over het advies van de bedrijfsarts. De second opinion heeft betrekking op individuele, persoonsgerichte adviezen van de bedrijfsarts. Een second opinion moet in principe door de werkgever worden betaald.

Deskundigenoordeel UWV

Het deskundigenoordeel is een oordeel over de re-integratie van een werknemer. Dit kan zowel door de werkgever als door een werknemer worden aangevraagd wanneer de re-integratie vastloopt. Het UWV geeft een onafhankelijk oordeel over de situatie. Een deskundigenoordeel kan worden aangevraagd voor de volgende vragen:

  • kan een werknemer volledig het eigen werk doen?
  • heeft een werknemer genoeg gedaan voor zijn re-integratie?
  • is het werk binnen of buiten het bedrijf dat de werknemer moet doen passend?
  • heeft de werkgever genoeg gedaan aan de re-integratie van een werknemer?
  • kan veelvuldig ziekteverzuim van een werknemer (binnen 26 weken) worden verminderd indien het werk van de werknemer wordt aangepast, herplaatst of omgeschoold?