Werk
Specialisme > Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid

Er is sprake van arbeidsongeschiktheid als een werknemer de bedongen arbeid niet meer kan verrichten. Dit kan geheel of gedeeltelijk zijn. Het is aan een bedrijfsarts om te beoordelen of er sprake is van arbeidsongeschiktheid. En zo ja, of dit geheel of gedeeltelijk is. Een verzuimcoach mag dit niet. Als u het niet eens bent met het oordeel van de bedrijfsarts kan een deskundigenoordeel worden aangevraagd bij het UWV.

Onbepaalde tijd contract

Als een werknemer voor onbepaalde tijd in dienst is, geldt gedurende 2 jaar een opzegverbod tijdens ziekte. Een werknemer heeft recht op doorbetaling van het loon. Zowel werkgever als werknemer moeten een re-integratie traject opzetten waarin zij rechten en verplichtingen hebben.

Bepaalde tijd contract

Bij een contract voor bepaalde tijd bestaan deze re-integratieverplichtingen zolang het contract duur. Na het einde van het contract treedt de werknemer (van rechtswege) uit dient. De werknemer kan – als hij nog steeds arbeidsongeschikt is – ziekengeld vragen. Als een werkgever eigenrisicodrager ZW (eigenrisicodrager Ziektewet) is, komen de kosten van de Ziektewetuitkering en re-integratie van haar (ex-)werknemers maximaal twee jaar voor de rekening van de werkgever. Is dit niet het geval dan komt dit voor rekening van het UWV. Aldaar kan de werknemer een Ziektewetuitkering aanvragen.

Na 2 jaar arbeidsongeschiktheid

Als een werknemer na 2 jaar arbeidsongeschiktheid nog steeds arbeidsongeschikt is, mag een werkgever de loondoorbetaling staken. Ook komt het opzegverbod tijdens ziekte te vervallen. Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst beëindigen. Sinds de invoering van de WWZ is een werkgever bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst een transitievergoeding verschuldigd. Ook niet opgenomen vakantiedagen moeten worden uitbetaald. De werknemer dient een aanvraag in bij het UWV voor een langdurige arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA). Een langdurige arbeidsongeschiktheid uitkering wordt toegekend als er een loonverlies is

Minder dan 35% arbeidsongeschikt

Niet iedereen krijgt na twee jaar een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Is een werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt, maar heeft hij te maken met een loonverlies van minder dan 35%? Dan komt hij niet aanmerking voor een WIA uitkering. De werknemer blijft in dienst van uw werkgever. De overheid verwacht van de werkgever dat samen met de werknemer wordt gekeken of de werknemer herplaatst kan worden.