Familie
Specialisme > Alimentatie > Vaderschapsactie

Vaderschapsactie

Als een kind buiten een huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt geboren, en de biologische vader het kind niet heeft erkend, kan de biologische moeder op grond van artikel 1:394 BW een zogeheten vaderschapsactie starten. Deze procedure dient alleen maar om alimentatie van de vader te kunnen ontvangen en schept geen familierechtelijke band tussen de vader en het kind. Deze procedure is dus iets anders dan de ‘gerechtelijke vaststelling vaderschap’, waarin wél een familierechtelijke band tot stand komt.

Hoe verloopt de procedure?

De advocaat van de moeder zal een verzoekschrift indienen bij de rechtbank in de woonplaats van de minderjarige. Als het kind 18 jaar of ouder is, zal het kind zelf de procedure moeten starten. De man krijgt de gelegenheid verweer te voeren. Na de schriftelijke ronde zal er een zitting plaatsvinden.

Allereerst zal moeten worden vastgesteld of de biologische vader bevestigt dat hij daadwerkelijk de vader is. Als hij dit ontkent, zal er een DNA test moeten plaatsvinden. Deze kost doorgaans een paar honderd euro en wordt meestal door beide partijen voor de helft betaald. Als de man medewerking aan deze test weigert, kan de rechter op grond van andere bewijsstukken toch concluderen dat de man de verwekker van het kind is.

Als het biologisch vaderschap vaststaat, zal de rechter eerst de behoefte van het kind vaststellen en vervolgens onderzoeken of er bij de vader voldoende draagkracht is om bij te dragen in de kosten van het kind in de vorm van kinderalimentatie. Deze alimentatieverplichting zal worden vastgelegd in de beschikking van de rechtbank.

Wat wordt met een vaderschapsactie bereikt?

Er is een verschil tussen een vaderschapsactie en de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap. In het laatste geval wordt de verwekker (biologische vader) ook de juridisch vader. De rechtbank kan dan op vordering van de moeder of het kind bepalen dat er met terugwerkende kracht, dus vanaf de geboorte, een familierechtelijke band ontstaat tussen de vader en het kind.

Een vaderschapsactie stelt alleen de onderhoudsplicht vast. Het geeft het kind/de vader geen recht op omgang, er zijn geen erfrechtelijke gevolgen, het heeft geen gevolgen voor de achternaam of nationaliteit van het kind, de vader krijgt niet het ouderlijk gezag, etc.