Familie
Specialisme > Alimentatie > Partneralimentatie

Partneralimentatie

Rekenwijze partneralimentatie

Partneralimentatie wordt vastgesteld met behulp van een rekenprogramma en gaat op basis van de Tremanormen. Het is een vergelijking tussen behoefte en draagkracht, waarbij de eigen inkomsten van de alimentatieontvanger ook van belang zijn. Op basis van de welstand tijdens het huwelijk heeft de andere partner een bepaalde behoefte: een totaal budget dat hij/zij nodig heeft om in het levensonderhoud te voorzien. Als er sprake is van eigen inkomen, wordt die behoefte al voor een deel gevuld. Of het restant van de behoefte kan worden gevuld door de ex-partner, is afhankelijk van zijn/haar draagkracht. Daarvoor is het inkomen van belang, en bepaalde uitgaven (woonlasten, zorgverzekering, etc.). Ook is van belang dat beide partners onderaan de streep een gelijke bestedingsruimte overhouden: de jus-vergelijking.

Vaststelling partneralimentatie

Meestal wordt de partneralimentatie meegenomen in het convenant of de procedure bij de scheiding. Als de afspraak nog niet is gemaakt in het kader van de scheiding, kan dat op een later moment alsnog. Het kan namelijk zo zijn dat er tijdens de scheiding geen ruimte was voor partneralimentatie (dubbele woonlasten, etc.). Tussen de ex-partners kan een bijdrage in overleg worden vastgesteld. Van belang is dat de alimentatie goed wordt berekend. Begeleiding van een specialistische advocaat is daarom wel aan te bevelen.

Als dit overleg niet lukt, kan het verzoek tot vaststelling worden ingediend bij de rechtbank. De andere partij krijgt een afschrift van het verzoek van de rechtbank toegestuurd en krijgt de gelegenheid om – via een advocaat – een verweerschrift in te dienen. Vervolgens wordt een zitting gepland, waarbij de standpunten worden besproken. Vier tot zes weken later doet de rechtbank uitspraak.

Wijziging partneralimentatie

Een wijziging kan aan beide kanten optreden. Het kan zijn dat het inkomen van de alimentatiebetaler hoger of lager wordt, of dat de woonlasten veranderen. Aan de kant van de ontvanger kan dat ook zo zijn. De woonlasten worden bijvoorbeeld lager, waardoor er minder partneralimentatie nodig zou kunnen zijn. Of het eigen inkomen stijgt, waardoor er een lagere bijdrage nodig is van de ander.

Het is altijd aan te bevelen die wijziging op tijd aan te kaarten bij de ander, met een uitnodiging om daarover in overleg te gaan. Lukt dat overleg niet, of komt er geen reactie, is het belangrijk om snel bij een advocaat aan te kloppen. Rechters zoeken voor het bepalen van een ingangsdatum van de wijziging namelijk vaak aansluiting bij de datum waarop de ander rekening kon houden met de verandering. Dat is of de datum van de eerste brief van de advocaat, of het moment dat het verzoekschrift tot wijziging van partneralimentatie bij de rechtbank is ingediend.

In het verzoekschrift tot wijziging wordt uiteengezet wat de redenen zijn voor wijziging. De andere partij krijgt een afschrift van het verzoek van de rechtbank toegestuurd en krijgt de gelegenheid om – via een advocaat – een verweerschrift in te dienen. Vervolgens wordt een zitting gepland, waarbij de standpunten worden besproken. Vier tot zes weken later doet de rechtbank uitspraak.

Nieuwe partner

Als de alimentatieontvanger een nieuwe partner krijgt en zij gaan samenleven “als ware zij gehuwd” (dus alsof zij getrouwd zijn) of daadwerkelijke trouwen, vervalt de aanspraak op partneralimentatie. Daar zijn wel wat voorwaarden voor, en soms is er ook al iets over afgesproken in het echtscheidingsconvenant. In dat convenant is bijvoorbeeld afgesproken hoe lang die samenleving moet duren, voor de partneralimentatie vervalt.

Als de alimentatiebetaler een nieuwe partner krijgt, heeft dat ook gevolgen. De woonlasten worden dan geacht te worden verdeeld, dus de draagkracht neemt toe. Er is dan dus meer ruimte om alimentatie te betalen.

Alimentatie wordt niet betaald

Als de alimentatie niet wordt betaald en wel vastligt in een uitspraak van een rechter, kan het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen kosteloos worden ingeschakeld. Het LBIO schrijft de betaler aan met het verzoek de betaling te hervatten. Doet deze dat niet, kan er bijvoorbeeld loonbeslag worden gelegd. Meer informatie is te vinden op www.lbio.nl.

Indexering alimentatie

In de wet is bepaald dat iedere onderhoudsbijdrage ieder jaar wordt verhoogd met een bepaald percentage. In november wordt dat percentage bekend gemaakt en het nieuwe bedrag gaat iedere januari in. De indexering geldt voor de alimentatie die de rechter heeft vastgesteld, maar ook de alimentatie die in onderling overleg isafgesproken. De indexering is van toepassing op kinderalimentatie en partneralimentatie.

Het nieuwe bedrag is eenvoudig berekenen op de website van het LBIO.