Contract

Nakoming

Als ondernemer sluit u vaak een overeenkomst. De praktijk leert helaas dat deze niet altijd worden nagekomen. Hierdoor ontstaat vaak schade. Juridisch wordt dit ook wel een tekortkoming in de nakoming genoemd.

Tekortkoming in de nakoming

Er zijn talloze voorbeelden te bedenken van een tekortkoming in de nakoming:

 • u krijgt niet geleverd conform afspraak;
 • er wordt te laat geleverd;
 • het product dat geleverd voldoet niet (non-conform).

Juridisch is het van belang of er daadwerkelijk sprake is van een tekortkoming in de nakoming. De andere partij denkt daar vaak anders over. Het is daarom van groot belang om uw afspraken goed en schriftelijk vast te leggen. Hoe beter dit is vastgelegd; hoe makkelijker de wanprestatie aangetoond kan worden.

Is nakoming nog mogelijk?

Er is sprake van een tekortkoming in de nakoming. Maar kan er alsnog behoorlijk worden nagekomen? Is dat het geval dan wordt eerst het verzuim van de schuldenaar vereist alvorens met succes ontbinding of schadevergoeding kan worden gevorderd. U dient de andere partij eerst schriftelijk in gebreke te stellen en hem daarin een redelijke termijn te bieden om alsnog deugdelijk na te komen. Gebeurt dit niet dan is er sprake van verzuim.

In sommige gevallen is een ingebrekestelling niet noodzakelijk:

 • als er een harde termijn is overeengekomen;
 • wanneer een verbintenis voortvloeit uit onrechtmatige daad;
 • wanneer uit een mededeling van de schuldenaar kan worden afgeleid dat deze in de nakoming van de verbintenis zal tekortschieten.

Uit de jurisprudentie volgt dat eisen van de redelijkheid en billijkheid hierin een rol kunnen spelen. In dit soort situaties is het raadzaam om altijd een advocaat in de arm te nemen, zodat u als ondernemer een overwogen beslissing kan maken. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Wat zijn uw juridische mogelijkheden?

Er is sprake van wanprestatie en u heeft de andere partij in de gelegenheid gesteld om alsnog na te komen. Dit is niet gebeurd, waardoor er sprake is van verzuim. U heeft dan verschillende juridische mogelijkheden die hieronder puntsgewijs worden benoemd:

 • het vorderen van nakoming van de afspraak. Hierbij kan ook een schadevergoeding worden gevorderd;
 • u kunt uw eigen (betalings)verplichtingen opschorten;
 • u kunt de overeenkomst opzeggen;
 • u kunt de overeenkomst ontbinden (en schade vorderen);
 • een vervangende schadevergoeding vorderen.

Dit zijn de mogelijkheden in grote lijnen. Het opschortingsrecht is bijvoorbeeld niet onbeperkt. Een ontbinding moet proportioneel zijn ten aanzien van de tekortkoming. Is er sprake van overmacht? Dan kan er mogelijk geen schade worden gevorderd. Bij wanprestatie zijn alle omstandigheden van belang voor het maken van een juiste juridische afweging. Ons kantoor kan u hierin bijstaan.