Contract
Specialisme > Aansprakelijkheid > Onrechtmatige daad

Onrechtmatige daad

Heeft u schade geleden door toedoen van een ander? Heeft u geen overeenkomst met die ander? Dan kunt u de schade mogelijk bij die ander verhalen op grond van onrechtmatige daad.

Een onrechtmatige daad kan worden gebruikt als grondslag voor verschillende soorten vorderingen. Bijvoorbeeld in het geval van een schadevergoeding, als verbod om iets te doen, als gebod om juist iets te doen of als een verklaring dat een bepaalde gedraging onrechtmatig is.

Onrechtmatige daad

Een onrechtmatige daad is een onrechtmatige gedraging die kan worden toegerekend aan degene die schade heeft veroorzaakt. Voordat een partij op grond van een onrechtmatige daad schadevergoeding wil vorderen, moeten er aan een aantal vereisten zijn voldaan. De vereisten zijn afgeleid uit de wet, welke zijn:

  • De gedraging moet onrechtmatig zijn
  • De onrechtmatige daad moet toerekenbaar zijn
  • Door het handelen van een partij moet schade geleden zijn
  • Er moet een verband bestaan tussen de onrechtmatige daad en de schade
  • Het relativiteitsvereiste moet in acht genomen worden

De gedraging moet onrechtmatig zijn

Een gedraging is onrechtmatig indien er een inbreuk wordt gemaakt op een recht, het doen of nalaten wat in strijd is met een wettelijke verplichting en het doen of nalaten wat in strijd is hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt.

De onrechtmatige daad moet toerekenbaar zijn

De onrechtmatige daad moet kunnen worden toegerekend aan de dader. Hier is sprake van als de gedraging binnen de risicosfeer lag van de dader ligt.

Door het handelen van een partij moet schade geleden zijn

De onrechtmatige daad moet schade tot gevolg hebben gehad. Onder schade wordt vermogensschade en ander nadeel verstaan. Onder vermogensschade wordt geleden verlies en gederfde wist verstaan en onder ander nadeel wordt immateriële schade verstaan.

Er moet een verband bestaan tussen de onrechtmatige daad en de schade

Het woord ‘dientengevolge’ in het wetsartikel van de onrechtmatige daad refereert naar het feit dat er tussen de onrechtmatige daad en schade een causaal verband aanwezig moet zijn. Het ‘conditio sine qua non’ is hier van toepassing, wat betekent dat er zonder het handelen geen schade is geleden. Er hoeft geen schade te worden vergoed indien er geen verband bestaat tussen de gedraging en de schade.

Het relativiteitsvereiste moet in acht genomen worden

De gedraging die ervoor gezorgd heeft dat er een inbreuk is gemaakt op een recht, is gehandeld in strijd met de wet of is gehandeld in strijd hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt is, moet er zijn geweest ten tijden van de gedraging. De geschreven norm moet er zijn geweest om een bescherming hiervoor te geven.