Terug naar overzicht

Burenrecht – heeft u een geschil met uw buurman?

Stel, uw buurman zegt dat de bomen op uw erf te dicht op zijn erf staan. U geeft de buurman aan dat dit al jaren het geval is, u weet niet beter dan dat dit geen probleem vormt. Een andere situatie kan zijn dat uw vorige buurvrouw toestemming heeft gegeven voor de uitbouw van uw garage 10 centimeter op haar erf. De nieuwe buren weten van niets en zeggen dat dit niet blijkt uit het kadaster. Zij willen de uitbouw per direct slopen. Wat kunt u hier tegen doen? Voordat deze vraag wordt beantwoord, zal eerst worden ingegaan op het burenrecht want dat staat hier centraal.

Wanneer is het burenrecht van toepassing?

Het burenrecht is bedoeld voor eigenaren van woningen maar ook voor de huurders van die woningen. Wanneer het tot een geschil komt en de buurman is een huurder, dan zal in veel gevallen de huurder en de eigenaar moeten worden aangesproken. Bij burenrecht denkt men vaak aan mensen die in nabijheid van elkaar leven. Dit hoeft echter niet altijd te betekenen dat het ene erf aan het andere erf grenst. Waar het om gaat, is dat een handeling of een situatie op een erf van invloed is op een ander erf. Dit kan dus ook het geval zijn wanneer beide erven niet aan elkaar grenzen. Je moet met elkaar rekening houden en geen onbehoorlijk gedrag vertonen. Maar betekent onbehoorlijk gedrag in de zin van burenrecht?

Vormen van onbehoorlijk gedrag

Ten eerste kan er sprake zijn van hinder, bijvoorbeeld door geluid of trillingen. Hinder kan juridisch pas worden aangevochten als de hinder onrechtmatig is. Van onrechtmatigheid is sprake bij een inbreuk op een recht, bijvoorbeeld het niet langer ongestoord in uw tuin kunnen zitten vanwege stankoverlast bij de buren. De inbreuk moet schade veroorzaken. Daarnaast moet de schade aan de buren toe te rekenen zijn. Van hinder is al snel sprake, bijvoorbeeld wanneer de honden van de buren blijven blaffen en u daarvan last heeft.

Misbruik van bevoegdheid

Naast hinder wordt ook misbruik van bevoegdheid als onbehoorlijk gedrag gezien. Hierbij kunt u denken aan de boze buurman die expres een metershoge toren in zijn tuin plaatst om uw uitzicht te belemmeren. Met betrekking tot het eerdere voorbeeld in de inleiding, te weten het voor 10 centimeter overschrijden van de erfgrens bij de uitbouw van de garage, kan de buurman zijn bevoegdheid misbruiken door de afbraak te vorderen. Het vorderen van zo’n aanpassing kan immers zijn doel voorbij gaan. Zonder een redelijk doel en/of belang zal zo’n vordering worden afgewezen. De belangenafweging speelt in het burenrecht dan ook een grote rol.

Van onbehoorlijk gedrag kan sprake zijn bij wateroverlast. Hierbij kan worden gedacht aan een laag gelegen erf die zodanig wordt opgehoogd waardoor het water van dat erf alleen nog maar bij de buren terechtkomt.

Een ander voorbeeld van onbehoorlijk gedrag is onbehoorlijke beplanting. In de wet staat duidelijk welke grenzen in acht moeten worden genomen als het gaat om bijvoorbeeld beplanting op de grenslijn. Desondanks gebeurt het vaak dat een boom of een plant te dicht bij de grenslijn is geplaatst en/of over de grens heen hangt. Dit mag niet. Dit betekent echter niet dat de buurman die last heeft van de bewuste boom of plant, deze boom of plant zomaar kan verwijderen. Het is hierbij van belang dat de buurman die de last veroorzaakt zo snel mogelijk wordt verzocht om de overtreding te stoppen.

Naast de voorbeelden van zojuist zijn er ook andere voorbeelden van onbehoorlijk gedrag. Zo kan er ook een geschil ontstaan over de afsluiting van een erf, over vensters en/of balkons, over overbouw en dreigende instortingen. Ook kunt u denken aan het gebruik van uw erf door de buren voor het verrichten van werkzaamheden.

Conclusie

Zoals u uit dit artikel kunt opmaken is het burenrecht een ruim begrip met legio voorbeelden. De wet over burenrecht is niet dwingend. In het burenrecht staat de belangenafweging centraal. De buren kunnen onderling altijd afspraken maken over dingen die afwijken van de wet, bijvoorbeeld door een recht van erfdienstbaarheid op het erf van de buurman te vestigen.

Contact

BOS Advocaten is gespecialiseerd in burenrecht en kan u begeleiden op alle facetten van het burenrecht. Wij begeleiden u door de risico’s in kaart te brengen. Zo nodig staan wij u bij met het voeren van onderhandelingen en in procedures. Ondervindt u hinder van uw buurman? Of heeft u te maken met een conflict over de erfgrens? Neem dan contact op voor een intakegesprek op ons kantoor in Noordwijkerhout. Wij zijn bereikbaar op tel: 071 – 36 10900. Uiteraard kunt u ook een mail sturen naar kantoor@bosadvocaten.