Beëindiging van het dienstverband

Ontslag

De arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren worden beëindigd:

  • beëindiging van rechtswege;
  • ontslag met wederzijds goedvinden;
  • ontslag op staande voet;
  • opzegging van de arbeidsovereenkomst na ontslagvergunning van het UWV;
  • ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter;
  • opzegging van de arbeidsovereenkomst met instemming van de werknemer.

Beëindiging van rechtswege

Dit is bijvoorbeeld het geval als de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is gesloten en de werkgever wenst deze niet voort te zetten. Omdat dit voor de werknemer onzekerheid met zich meebrengt, heeft de werkgever een aanzegplicht. Bij een arbeidsovereenkomst van zes maanden of langer moet de werkgever uiterlijk een maand voordat de arbeidsovereenkomst eindigt, de werknemer schriftelijk informeren of hij de arbeidsovereenkomst wenst voort te zetten (en zo ja, onder welke voorwaarden). Deze aanzegplicht zorgt ervoor dat de werknemer tijdig maatregelen kan treffen door bijvoorbeeld (indien nodig) op zoek te gaan naar een andere baan.

Ontslag met wederzijds goedvinden

De arbeidsovereenkomst kan op ieder moment worden beëindigd als werkgever en werknemer dat overeenkomen. Deze manier van beëindigen doet zich bijvoorbeeld voor als de werknemer een nieuwe baan heeft gevonden en zijn werkgever daarvan op de hoogte stelt. Ook gebeurt het vaak dat de werkgever een voorstel doet tot beëindiging. Als de werknemer daarmee instemt, moet dit worden vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst. In die beëindigingsovereenkomst moet onder andere een bedenktermijn voor de werknemer worden opgenomen van twee weken.

Ontslag op staande voet

Als het ontslag rechtsgeldig is gegeven, eindigt de arbeidsovereenkomst bij een ontslag op staande voet onmiddellijk. Er moet sprake zijn van een dringende reden, het ontslag moet direct zijn gegeven na die dringende reden en de werknemer moet goed geïnformeerd zijn op grond waarvan hij het ontslag op staande voet heeft gekregen. Een ontslag op staande voet heeft ernstige gevolgen voor de werknemer. Daarom is het verstandig om bij een dergelijk ontslag direct een advocaat in te schakelen.

Opzegging van de arbeidsovereenkomst na ontslagvergunning van het UWV

Als er sprake is van bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid en de werkgever wil de arbeidsovereenkomst opzeggen, moet hij daarvoor toestemming vragen bij het UWV of een door de cao ingestelde ontslag-commissie.

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter

Als de werkgever de arbeidsovereenkomst wil beëindigen, omdat hij niet (meer) tevreden is met de manier waarop de werknemer zijn werkzaamheden uitvoert (het ontslag dus gelegen is in de persoon van de werknemer), dan moet hij bij de kantonrechter om beëindiging van de arbeidsovereenkomst vragen.

Opzegging van de arbeidsovereenkomst met instemming van de werknemer

de werkgever kan de arbeidsovereenkomst opzeggen als hij daarvoor schriftelijke instemming heeft van de werknemer. Daarnaast moet er aan de opzegging met instemming aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo moet er een redelijke grond zijn voor de opzegging en moet herplaatsing van de werknemer in een passende functie niet mogelijk zijn of niet in de rede liggen (bijvoorbeeld omdat de werknemer zich verwijtbaar heeft gedragen). Als er aan deze voorwaarden is voldaan én de werknemer heeft schriftelijk ingestemd, kan de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen, zonder dat hij daarvoor toestemming nodig heeft van het UWV of ontbinding door de kantonrechter.

Neem bij vragen gerust contact met ons op!