Corona | mijn loon wordt niet betaald, wat zijn mijn rechten?

Door de coronacrisis verkeren veel bedrijven in (financieel) zwaar weer. Hierdoor komt het (helaas) meer dan eens voor dat het salaris van een werknemer niet (op tijd) wordt betaald. Is dit onder de huidige omstandigheden toegestaan en waar heeft u recht op?

Algemeen

Als een werkgever het loon niet (op tijd) betaalt, handelt hij in strijd met één van zijn belangrijkste plichten. De gevolgen voor een werknemer kunnen immers fors zijn. Om die reden heeft de wet gezorgd voor ‘een stok achter de deur’. Bij het uitblijven van (een tijdige) betaling bepaalt de wet namelijk dat een werkgever een verhoging van het loon moet betalen voor elke dag dat hij het loon te laat betaalt.

Arbeid niet (kunnen) verrichten

Sommige sectoren worden hard getroffen door de maatregelen om de coronacrisis te bestrijden. Daarbij valt de denken aan de horeca, kapperszaken en sportscholen. Bij andere bedrijven kunnen gelukkig wel diverse werkzaamheden beperkt (thuis) worden uitgevoerd. Dit neemt daarentegen niet weg dat een werkgever het ‘gebruikelijke’ loon moet doorbetalen. Uit de wet blijkt dat deze verplichting alleen komt te vervallen als (1) dit voor het eerste half jaar contractueel (of door middel van een CAO) is afgesproken of (2) als het niet verrichten van werk in redelijkheid voor de rekening van de werkgever behoort te komen.

Corona

Behoren de gevolgen van de coronacrisis dan voor de rekening van de werkgever te komen? In zekere zin kan de werkgever weinig veranderen aan zulke vergaande omstandigheden.

Toch heeft de rechter inmiddels meerdere keren besloten dat de gevolgen van de coronacrisis voor rekening van de werkgever behoort te komen. Dit betekent dat de werkgever in principe de verplichting heeft om het loon door te betalen.

Praktijkvoorbeelden

Het niet meer kunnen verrichten van arbeid als gevolg van de coronacrisis kan meerdere oorzaken hebben. Zo kan een werknemer verplicht in quarantaine zitten of is er zelfs sprake van een sluiting van overheidswege. De rechter heeft zich afgelopen jaar gebogen over deze voorbeelden.

Het feit dat een werknemer door een quarantaine niet in staat zou zijn om te werken, maakt volgens rechtbank Limburg niet dat de verplichting tot het betalen van loon komt te vervallen. Bij quarantaine is er namelijk (nog) geen sprake van een zieke werknemer, maar van een werknemer die gehoor moet geven aan een door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregel. Als het voor een werknemer vanwege zijn beroep onmogelijk is om thuis te werken, dan legt dit ook meer gewicht in de schaal.[1]

Daarnaast heeft rechtbank Rotterdam recent haar visie gegeven over het van overheidswege sluiten van de horeca. Hieruit blijkt dat het van overheidswege sluiten van een branche (zoals bijvoorbeeld horeca of sportscholen) in verband met het coronavirus een omstandigheid is die in nagenoeg alle gevallen voor rekening en risico van de werkgever komt. Ook in dat geval moet een werkgever het salaris ‘gewoon’ uitbetalen. [2]

Conclusie

Uit de zojuist besproken voorbeelden blijkt dat de omstandigheden die voortkomen uit de coronacrisis geen (geldige) reden zijn voor een werkgever om niet over te gaan tot betaling van het ‘normale’ loon. Een werknemer heeft dus in bijna alle gevallen recht op doorbetaling van loon, tenzij er sprake is van een (zwaarwegende) uitzondering.

Contact

Wordt uw loon niet (tijdig) betaald en wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact met ons op via 071-3610900 of kantoor@bosadvocaten.nl.

[1] Rb. Limburg 23 juni 2020, ECLI:NL:RBLIM:2020:4465, r.o. 4.5.

[2] Rb. Rotterdam 3 november 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:9951, r.o. 4.4.