Verklaring Omtrent het Gedrag voor Rechtspersonen

VOG RP afgewezen?

Stel, u bent bestuurder van een aannemersbedrijf en u wenst het bedrijf in te schrijven voor de aanbesteding van een bouwproject. Hiervoor is een Verklaring Omtrent het Gedrag voor Rechtspersonen (VOG RP) vereist. Tot uw schrik beschikt het bedrijf niet over een VOG RP. U snelt naar de overheid en vraagt een VOG RP aan. Na enige tijd ontvangt u het bericht dat de VOG RP is afgewezen. Uit het onderzoek is gebleken dat een van de bestuurders van het bedrijf een strafrechtelijk verleden heeft. Wat kunt u nu tegen zo’n afwijzing doen? Voordat ik hierop inga, zal ik eerst toelichten wat een VOG RP inhoudt.

VOG RP

Velen zijn bekend met een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Dit is een verklaring waardoor het gedrag van een natuurlijk persoon in het verleden geen bezwaar vormt voor een nieuwe baan. Zoals aangegeven is er ook een VOG voor een rechtspersoon, bijvoorbeeld voor een B.V. Dit noemt men ook wel een VOG RP. Een VOG RP is een verklaring op schrift waarmee het bedrijf haar eerlijkheid kan aantonen aan bijvoorbeeld een klant, een bedrijfspartner en de overheid.

Zoals aangegeven in de inleiding kan een VOG RP onder meer van belang zijn bij een aanbesteding. Er zijn uiteraard ook andere situaties waarin een VOG RP van belang kan zijn. Denk hierbij aan het afsluiten van een lidmaatschap bij een brancheorganisatie of bij de aanvraag van een vergunning. U begrijpt dat een VOG RP daarom van groot belang kan zijn voor de onderneming.

Centraal Orgaan Verklaringen Omtrent Gedrag

De VOG RP wordt aangevraagd door de vertegenwoordiger van een bedrijf, bijvoorbeeld een bestuurder of een vennoot. Degene die de VOG RP aanvraagt, moet hiertoe bevoegd zijn op grond van de statuten van het bedrijf. De aanvraag kan worden ingediend bij het Centraal Orgaan Verklaringen Omtrent Gedrag. Afhankelijk van het doel van de VOG RP-aanvraag, bijvoorbeeld de aanbesteding, wordt de aanvraag door het orgaan getoetst op verschillende factoren. Maar welke factoren zijn dit nu precies en wat is hierbij van belang?

Onderzoek

In de inleiding vormde het strafrechtelijk verleden van een van de bestuurders een reden voor het afwijzen van de VOG RP. Hieruit kan worden opgemaakt dat het orgaan onderzoek verricht naar de personen binnen het bedrijf. Meestal betreft dit een onderzoek naar de sleutelfiguren van de onderneming. Daarnaast wordt ook de onderneming zelf aan een onderzoek onderworpen. Indien uit het onderzoek blijkt dat zowel de rechtspersoon als de sleutelfiguren zich in het verleden niet schuldig hebben gemaakt aan een strafbaar feit, dan wordt de VOG RP afgegeven.

In de inleiding was er echter sprake van een bestuurder met een strafrechtelijk verleden. Heeft dit altijd een afwijzing van de VOG RP tot gevolg? Het antwoord hierop is nee. Voor de vraag of een VOG RP wordt afgewezen, is het karakter van het strafbare feit en het doel waarvoor de VOG RP is aangevraagd van groot belang. Wordt er bijvoorbeeld een VOG RP aangevraagd voor de aanbesteding van een milieugevoelig project en heeft het bedrijf en of de sleutelfiguren zich schuldig gemaakt aan een milieudelict, dan kan de VOG RP worden afgewezen. Maar wat kunt u nu doen wanneer een VOG RP is afgewezen?

Bezwaar

Indien een VOG RP is afgewezen, dan kunt u hiertegen binnen zes weken na afwijzing bezwaar indienen. Met name het besluit om een VOG RP niet af te geven vanwege strafbare feiten in het verleden van het bedrijf en of de sleutelfiguren verbonden aan dit bedrijf, moet zeer kritisch worden getoetst. Zoals aangegeven in dit artikel mag het orgaan ook in zulke gevallen gewoon een VOG RP afgeven.

Contact

Is de VOG RP afgewezen en wenst u daartegen op te treden? Of heeft u vragen over een VOG RP? Neem dan vrijblijvend contact op met ons kantoor. Wij zijn altijd bereikbaar op tel: 071 – 36 10900.