CIS-registratie en de gevolgen voor ondernemers

Wat zijn de gevolgen en wat kunt u tegen zo’n registratie doen?

Stel, u bent lang geleden door de politie aangehouden in privé en aan u is een strafbeschikking opgelegd. Bij de aanvraag van een autoverzekering voor uw bedrijfsauto bent u vergeten dit te melden. Na het sluiten van de verzekeringsovereenkomst komt de verzekeraar erachter dat u in aanraking bent geweest met de politie en u dit tijdens het sluiten van de verzekeringsovereenkomst niet heeft aangegeven.

Een ander voorbeeld is dat een werknemer aan een van uw machines schade heeft veroorzaakt. U dient een schadeclaim in.  Naar aanleiding van de claim verricht de verzekeraar onderzoek naar de toedracht van de schade. Tijdens het onderzoek komt de verzekeraar tot ontdekking dat u onjuiste gegevens heeft opgegeven in de schadeclaim.

Deze situaties vormen een kleine greep uit de vele situaties die tot gevolg kunnen hebben dat een verzekeraar aanleiding geeft om uw gegevens te registeren bij Stichting CIS. Maar wat is een CIS-registratie nu precies, welke gevolgen heeft dit voor u als ondernemer en wat kunt u tegen zo’n registratie doen?

Stichting CIS

Stichting CIS is een landelijke stichting die gegevens bewaart voor verzekeraars. De gegevens die worden bewaard, zijn gegevens die te maken hebben met u en uw verzekeringen. Bij CIS staan verschillende meldingen opgeslagen, waaronder de melding van het Externe Verwijzingen Register (EVR). De opname van gegevens in het EVR wordt ook wel de zwarte lijst genoemd. Aan de hand van de zwarte lijst worden verzekeraars gewaarschuwd.

De duur van de CIS-registratie hangt af van de melding. Als het gaat om een speciale melding, dan staat de informatie maximaal acht jaar geregistreerd. Is er geen sprake van een speciale melding, dan wordt de registratie na vijf jaar automatisch verwijderd.

Wat zijn nu de gevolgen van zo’n registratie? Een CIS-registratie kan voor u(w onderneming) de volgende gevolgen hebben:

  • lopende verzekeringen worden (met terugwerkende kracht) beëindigd;
  • de aanvraag voor een nieuwe verzekering wordt geweigerd;
  • u(w onderneming) kan zich alleen verzekeren tegen torenhoge premies en slechte voorwaarden enzovoort.

Dergelijke consequenties kunnen voor uw onderneming desastreuze gevolgen hebben. Torenhoge premies bij het  afsluiten van verzekeringen kunnen bijvoorbeeld de groei van uw onderneming belemmeren. Het is daarom voor uw onderneming van vitaal belang dat de registratie zo snel mogelijk wordt beëindigd en/of wordt verkort. Om te kunnen nagaan of er een mogelijkheid bestaat om tegen de registratie op te treden, is het van belang na te gaan aan welke vereisten een registratie moet voldoen.

Vereisten externe CIS-registratie

Een registratie in het EVR moet  op grond van jurisprudentie aan de volgende drie vereisten voldoen:

  • er moet bij de verzekeraar een gerechtvaardigde overtuiging zijn dat door de betrokken (rechts)persoon is gefraudeerd. Op grond daarvan kan uit de jurisprudentie worden geconcludeerd dat het enkele vermoeden dat er fraude is gepleegd, onvoldoende is;
  • de verzekeraar moet een afweging hebben gemaakt tussen het belang van de verzekeringsbranche om de gegevens te registreren en het belang van de betrokken (rechts)persoon om juist niet te worden geregistreerd;
  • de registratie moet qua duur en gevolgen proportioneel zijn. Dit houdt in dat de registratie in verhouding moet staan met het gepleegde feit. De verzekeraar is verplicht om te onderzoeken of de registratie gezien de omstandigheden van het geval proportioneel is. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de gevolgen van de registratie voor uw onderneming.

De praktijk leert dat verzekeraars snel overgaan tot een CIS-registratie. Dit terwijl aan zo’n registratie hoge eisen worden gesteld vanwege het ingrijpende karakter ervan voor uw onderneming. Zoals aangegeven moet de verzekeraar onderzoeken of de ernst van het bedrog of de betrekkelijk geringe gevolgen ervan, onevenredig hard zijn. De ervaring leert echter dat verzekeraars soms onterecht tot registraties overgaan. Het komt dan ook vaak voor dat op grond van het dossier blijkt dat de registratie onrechtmatig wordt beoordeeld en dat de verzekeraar wordt verplicht om de registratie te verwijderen.

Vragen over een CIS-registratie?

Ondervindt uw onderneming hinder van een CIS-registratie en wenst u daartegen op te treden. Of heeft u vragen over zo’n registratie? In dit artikel leest u hier nog meer over. Of neem vrijblijvend contact op met onze advocaten. Wij zijn altijd bereikbaar op tel: 071 – 36 10900. Uiteraard kunt ook een mail sturen aan mr. M. Bathoorn.