Handelt een bestuurder binnen zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid?

Vertegenwoordiging

Volgens de wet vertegenwoordigt het bestuur de onderneming. Als bestuurder is het vertegenwoordigen van de onderneming één van de belangrijkste taken. Een onderneming kan immers niet uit zichzelf handelen. Het gaat vooral over de vraag of een onderneming door het optreden van haar bestuurder(s) is gebonden aan dat handelen. Handelt een bestuurder namens de onderneming in die hoedanigheid en binnen de grenzen van zijn bevoegdheid, dan is de onderneming  gebonden. Vaak is er in zulke gevallen sprake van een volmacht. Maar wat is dit nu precies?

Volmacht

Aan de hand van een volmacht kan uit naam van een ander worden gehandeld. Een volmacht kan schriftelijk en stilzwijgend worden verleend. Wanneer een overeenkomst met een derde partij wordt gesloten en deze partij er op mocht vertrouwen dat de bestuurder bevoegd was om de overeenkomst namens de onderneming te sluiten, dan is de onderneming hieraan gebonden. Een verklaring en/of gedraging waaruit wordt opgemaakt dat hij bevoegd is, is voor deze schijnbevoegdheid van vertegenwoordiging niet nodig.

Buiten de grenzen van de  volmacht

Wanneer een bestuurder buiten de grenzen van de volmacht treedt of bij hem de bevoegdheid tot het handelen ontbreekt, dan is er in principe geen overeenkomst tot stand gekomen. Dit is alleen anders wanneer er – zoals eerder aangegeven – sprake is van een schijn van volmacht. Het is van belang te vermelden dat de onderneming een handeling achteraf kan bekrachtigen ook al heeft de bestuurder gehandeld buiten de grenzen van zijn volmacht.

Aansprakelijkheid

Heeft een bestuurder gehandeld zonder volmacht en/of buiten de grenzen van de volmacht, dan is hij aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. Dit is alleen anders wanneer de partij met wie hij heeft gehandeld, wist of had moeten weten dat de volmacht niet toereikend was.

Vragen over vertegenwoordigingsbevoegdheid?

Naar aanleiding daarvan is het voor u als ondernemer van groot belang om te weten wie er bevoegd is namens een onderneming te handelen. Twijfelt u of u bevoegd bent om namens de onderneming te handelen en/of heeft u vragen over de vertegenwoordigingsbevoegdheid van anderen? Neem dan vrijblijvend contact op voor een intakegesprek op ons kantoor in Noordwijkerhout. Wij zijn altijd bereikbaar op tel: 071 – 36 10900 .