Een CIS-registratie, hoe kom ik er vanaf?

Is uw verzekering afgewezen?

Wilt u een verzekering afsluiten, maar wordt deze door een CIS-registratie geweigerd? Verzekeraars mogen zelf bepalen wie zij verzekeren. Veel verzekeraars bepalen op basis van de informatie uit de database van Stichting CIS of zij een klant aannemen. Bent u opgenomen in deze ‘zwarte lijst’  dan wordt uw verzekeringsaanvraag vermoedelijk afgewezen.

”Helaas heeft de maatschappij uw aanvraag afgewezen. De reden hiervoor is dat uw aanvraag een verhoogd risico vormt voor de verzekeraar.”

Aangezien het om privacy gevoelige informatie gaat, wordt u ook niet geïnformeerd over de reden waarom u bent opgenomen in deze lijst. Dit kunt u opvragen bij de verzekeraar die u geregistreerd heeft of bij Stichting CIS.

Incidentenregister en het Externe Verwijzingsregister

Verzekeraars kennen een Waarschuwingssysteem via de Stichting CIS. De Stichting CIS biedt de deelnemers de mogelijkheid om door middel van toetsing vast te stellen of een (rechts)persoon is opgenomen in het Externe verwijzingsregister van de verzekeraars. Aan het Incidentenregister is het Extern Verwijzingsregister gekoppeld.

Een verzekerde mag slechts worden opgenomen in de ‘zwarte lijst’ indien er sprake is van een gedraging die een bedreiging vormt of kan vormen voor de belangen van de verzekeraar of de continuïteit en/of integriteit van de financiële sector (zie artikel 5.2.1. van het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen).

Niet eens met registratie, wat nu?

Verzekeraars registreren soms te snel en onterecht. Bent u onlangs geregistreerd bij CIS en wilt u deze registratie ongedaan maken? Lees dan dit artikel.

Jurisprudentie

Een opname in het Externe Verwijzingsregister van de Stichting CIS heeft verstrekkende consequenties. Als een verzekeraar een betrokkene opneemt in dit register dan kunnen alle deelnemende financiële instellingen zien dat iemand is opgenomen in het incidentenregister van een andere deelnemer. Gevolg is dat een verzekeringsaanvraag zal worden afgewezen en desbetreffende persoon zullen weigeren. Uit de jurisprudentie volgt daarom dat een verzekeraar slechts onder strikte voorwaarden mag overgaan tot een registratie. Een verzekeraar die tot registratie overgaat zal de gerechtvaardigde overtuiging moeten hebben dat door de betrokkene is gefraudeerd. Een vermoeden van fraude is dus niet genoeg.

Proportionaliteit

Daarnaast moet de maatregel proportioneel zijn. Kortom, staat de registratie in verhouding met het gepleegde feit. In dat kader zijn verzekeraars gehouden te onderzoeken of door de bijzondere omstandigheden van het concrete geval, zoals de geringe ernst van het bedrog of de betrekkelijk geringe gevolgen ervan, registratie onevenredig hard zou zijn. Dit gebeurt echter niet altijd blijkt uit de praktijk. Het komt geregeld voor dat een externe registratie als onrechtmatig wordt beoordeeld en dat desbetreffende verzekeraar (vaak op straffe  van een dwangsom) wordt verplicht om de registratie te verwijderen.

Mededeling van opname

Bent u in het Incidentenregister respectievelijk het Extern Verwijzingsregister opgenomen? Dan heeft u (op enkele uitzonderingen daargelaten) recht op mededeling van opname uiterlijk op het moment van de eerste verstrekking. Daarbij dient nadere informatie te worden verstrekt voor zover dat gelet op de aard van de gegevens, de omstandigheden waaronder zij zijn verkregen of het gebruik dat ervan wordt gemaakt nodig is.

Afspraak op ons kantoor

Wordt uw registratie niet verwijderd en bent u het hiermee oneens? In dat geval ligt een weg naar de rechter voor de hand. Onze advocaten kunnen u hierbij helpen. Meer weten? Bel vrijblijvend 071 – 36 10900 of stuur een mail naar kantoor@bosadvocaten.nl.