Ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden

Ontslagaanvraag bij het UWV

Kampt uw werkgever met financiële problemen? Is uw werkgever voornemens om uw ontslag aan te vragen bij het UWV wegens bedrijfseconomische omstandigheden? U doet er verstandig aan om ook in dat geval een arbeidsrecht advocaat in de arm te nemen die opkomt voor uw rechten.

Wanneer is er sprake van bedrijfseconomische omstandigheden?

Bij een ontslagaanvraag dient een werkgever ook aan te tonen dat er financiële problemen zijn. Dit betekent dat hij de oorzaak van de slechte financiële positie ook in kaart moet brengen en inzichtelijk moet maken. Voorts moet (uit financiële stukken) duidelijk worden dat het schrappen van arbeidsplaatsen het bedrijf weer financieel gezond kan worden. De werkgever moet daarbij onderbouwen welke kostenbesparende maatregelen er (anders dan het snijden in personeelskosten) worden genomen en om welke bedragen dit gaat. Het UWV zal dit gaan beoordelen.

Vervallen van arbeidsplaatsen

Indien uw arbeidsplaats komt te vervallen, zal een werkgever in een ontslagaanvraag gericht moeten aangeven waarom uw functie komt te vervallen. Bovendien dient de werkgever toe te lichten hoe de eventueel resterende werkzaamheden worden verdeeld. Ter onderbouwing hiervan dient een werkgever een tal van financiële stukken te overleggen alsmede een prognose voor de komende 26 weken bij een ongewijzigd beleid.

Ontslag aanvechten?

Het UWV verleent slechts toestemming aan een werkgever indien hij kan aantonen dat er daadwerkelijk sprake is van bedrijfseconomische omstandigheden. Het is daarom verstandig om kritisch naar de ontslagaanvraag van de werkgever te laten kijken. Een arbeidsrechtadvocaa kan u hierbij helpen. Zijn alle benodigde stukken wel ingediend door de werkgever? Is het afspiegelingsbeginsel wel correct toegepast? Is herplaatsing binnen de organisatie mogelijk en heeft de werkgever dit wel voldoende onderzocht? De praktijk laat zien dat een werkgever hierin nog wel eens te kort schiet, waardoor een ontslagaanvraag wordt afgewezen.

Vaststellingsovereenkomst aangeboden?

Daarnaast komt het in de praktijk vaak voor dat werkgevers eerst proberen om van een werknemer af te komen door het contract met wederzijds goedvinden te beëindigen. In dit geval hoeft de werkgever namelijk geen procedure bij het UWV op te starten. Dit scheelt een hoop ‘administratieve rompslomp’ voor een werkgever. Bovendien hoeft hij dan geen inzicht te geven in zijn financiële situatie en koopt hij het risico af dat een ontslagaanvraag door het UWV wordt afgewezen. Om die reden is een werkgever vaak genegen om een beëindigingsovereenkomst aan te bieden. Hier moet uiteraard voor u wel wat tegenover staan. U kunt hierbij denken aan een hogere ontslagvergoeding. Heeft u een VSO gekregen van uw werkgever? Wij staan u graag bij, zodat u (minimaal!) krijgt waar u recht op heeft.

Arbeidsrecht advocaat

Heeft uw werkgever een ontslagaanvraag ingediend bij het UWV? Onze advocaten zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht en kunnen u uitstekend bijstaan bij het maken van een verweerschrift. Wilt u met succes een ontslag  aanvechten of een zo hoog mogelijke ontslagvergoeding meekrijgen? Bel direct naar 071 36 10900